เผาถ่านด้วยเตาถังตั้ง (S1)

31 มีนาคม 2024 0

เตาเผาถ่านถังตั้ง “S1” เป็น เตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยอาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตาเพื่อทำให้ไม้กลายเป็นถ่านหรือเรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น โครงสร้างปิดของถังทำให้ควบคุมปริมาณอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ จึงได้ถ่านที่มีคุณภาพมีขี้เถ้าน้อย เตารุ่นนี้เน้นการเผาไม้ให้ได้ถ่านเป็นหลัก ทำเตาง่าย เผาง่าย ใช้เวลาน้อย และเคลื่อนย้ายเตาได้สะดวกส่วนประกอบของเตา

อ่านต่อ

จุลินทรีย์ท้องถิ่น

จุลินทรีย์ดั่งเดิมในท้องถิ่นมีความสำคัญมาก ถ้าจะนับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมก็จะยาวนานนับ 1,000 ปี ...

ดินดีคือดินที่มีชีวิต

ดิน (Soil) หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลก ...

รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า

ในโลกนี้ไม่มีวัชพืช มีแต่พืชที่เรายังไม่สามารถหาประโยชน์จากพืชเหล่านั้นไม่พบ ทางออกเบื้องต้นในการจัดการวัชพืชด้วยการนำไปทำเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยการตัด ...

ทำเกษตรยั่งยืนด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์

เกษตรยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น ...