hooplachon

หูปลาช่อน ปลูกเป็นรั้วริมทางเดิน

23 กันยายน 2559 0

หูปลาช่อน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีน้ำตาล ตั้งตรง มีขนนุ่ม ปลูกเป็นกลุ่มประดับสวน ปลูกเป็นรั้ว ริมถนน ทางเดิน ตัดเเต่งทรงพุ่ม ปลูกริมทะเลได้

อ่านต่อ

kognongna10rn

การกักเก็บน้ำใน โคก หนอง นา โมเดล ตัวอย่าง 10 ไร่

หลุมขนมครก คือ การนำศาสตร์พระราชา ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาสู่การออกแบบพื้นที่ 1 พื้นที่ จำนวนกี่ไร่ก็ได้ ให้สามารถเก็บน้ำฝนในพื้นที่นั้นๆ ไว้ให้ได้ทั้ง 100% ...

paiyang

ปลูกไผ่แซมสวนยาง

ไผ่เลี้ยงหวานเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และตลาดมีความต้องการจำนวนมาก แต่การผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ...

dinkhaw

ดินดี คือดินที่มีชีวิต

การทำการเกษตรโดยอาศับหลักการใช้ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี “ดิน” ที่อุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่เราจะลงมือทำการเกษตรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ...

kasettad4

เกษตรธาตุ 4

ภูมิปัญญาด้านการทำเกษตรธาตุ 4 นิยามเกษตรธาตุ 4 คือ คน พืช และสัตว์ มีธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ มากน้อยต่างกัน การทำเกษตรธาตุ 4 ...