namyareangrak

การทำน้ำยาเร่งรากแบบพอเพียง

4 ธันวาคม 2559 0

การขยายพันธุ์พืชผัก และผลไม้ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนั่นคือ การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง ทั้งสองวิธีนี้ผลจะเหมือนกันคือ ต้องการให้กิ่งพันธุ์มีรากใหม่เพื่อที่จะสามารถหาอาหารทำให้มีการเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นใหม่ได้อีก

อ่านต่อ

9step

บันได ๙ ขั้นสู่การพึ่งตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บันไดขั้นที่ ๑-๔ คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ๔ พอ  พออยู่  พอกิน  พอใช้  พอมีอากาศหายใจร่มเย็นสบาย  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  เป็นพื้นฐานปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

poryookinchai

พออยู่ พอกิน พอใช้ รากฐานของความพอเพียง

พออยู่ พอกิน พอใช้ คือ คำสอนของพ่อ ที่สอนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่ลูกๆทั้งหลาย หาได้เอาใจใส่ ใส่ใจอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ...

newthe

ทฤษฎีใหม่

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝน ...

porpeangs

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ...