คาร์เนชั่น ไม้ดอกสีสด

14 กรกฏาคม 2559 ไม้ดอกไม้ประดับ 0

คาร์เนชั่นมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ คาร์เนชั่นที่นำเข้าส่วนใหญ่ปลูกในเรือนกระจกทั้งสิ้น ใช้ทำเป็นไม้ตัดดอกได้เป็นอย่างดี ให้จำนวนดอกต่อต้นนับเป็นที่ 2 รองจากกุหลาบ การปลูกคาร์เนชั่นแต่ละครั้งอาจจะอยู่ได้เพียงฤดูเดียวหรือหลายฤดูก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และการปลูกปฏิบัติรักษา บางแห่งอาจจะปลูกได้เพียงฤดูเดียว บางแห่งอาจจะปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้นานถึง 2 -3 ปี ซึ่งตามปกติแล้วเป็นการปลูกคาร์เนชั่นในเรือนกระจก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dianthus caryophyllus
วงศ์ : Caryophyllaceae
ชื่อสามัญ : Carnation
ชื่ออื่น ๆ : คาร์เนชั่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สกุล Dianthus เป็นสกุลใหญ่สกุลหนึ่งในวงศ์ Caryophyllaceae ลักษณะโดยทั่วไปของคาร์เนชั่น คือ สูงประมาณ 10-15 นิ้ว ขึ้นเป็นพุ่มใบมีสีเขียวแก่ลักษณะใบยาวปลายใบเรียวแหลม ขอบใบทั้งสองมักจะโค้งงอเข้าหากลางใบเล็กน้อยทำให้เห็นเป็นลักษณะคล้ายร่องน้ำ ใบจะออกเป็นคู่สลับ โดยใบจะหุ้มรอบข้อ ทำให้ตรงข้อของลำต้นมีลักษณะบวมโต ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะหยัก ๆ คล้ายฟันเลื่อย กลีบหุ้มดอก มีลักษณะรวมติดกันเป็นกรวยหุ้มกลีบดอกไว้ ดอกมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 3 นิ้ว สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว แดง แดงอมม่วง และอาจจะมี 2 สีในดอกเดียวกัน

carnationcarnationdoks carnations

การขยายพันธุ์

  • การใช้เมล็ด
  • การใช้กิ่งปักชำ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุด
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูกและการดูแลรักษา

  • คาร์เนชั่นชอบแสงแดดจัด และอากาศเย็น จากการทดลองพบว่า คาร์เนชั่นจะให้ผลดีที่สุด คือทั้งผลผลิตและคุณภาพของดอก ที่อุณหภูมิกลางคืน 50’F และอุณหภูมิกลางวัน 55 ‘F พื้นที่ที่เหมาะสมน่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือ หรือ จังหวัดนครราชสีมา
  • ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำดี มีอากาศถ่ายเทดี เนื่องจากคาร์เนชั่นเป็นโรคได้ง่ายมาก ดังนั้นเรื่องความสะอาดของดินจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเป็นไปได้ควรอบฆ่าเชี้อในดินด้วยไอน้ำ หรือ สารเคมีเช่น methyl bromide
  • ดินควรเป็นกรดเล็กน้อย pH 6.0-7.0

carnationton carnationtang

ที่มา
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้ดอกไม้ประดับ

แสดงความคิดเห็น