ฐานการเรียนรู้ในชุมชน

1 กุมภาพันธ์ 2558 ภูมิปัญญา 0

ทุนความรู้ของชุมชนสําหรับการเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริงนั้นมีหลากหลาย ทุนความรู้เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถเข้าใจได้ว่าผู้คนที่มีความแตกต่างกันในสังคม ทั้งความรู้ ฐานะและประสบการณ์ ทํามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างไร ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใกล้ตัวและสังคมโลกด้วยวิธีใด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรเป็นเช่นไร หรือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างไรในชุมชน

การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในชุมชน ได้บูรณาการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเพิ่มเติมองค์ความรู้ ใช้ระบบการจัดการเสริมความเข้มแข็งตามจุดเด่นของพื้นที่ ให้อยู่ในรูปของ ฐานการเรียนรู้ ที่เป็นฐานบนชีวิตจริง ไม่ใช่ฐานจากตํารา แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งตํารา เนื่องจากได้นําความรู้จากตํารามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานชีวิตจริง

tanleans tanleanbann

การกําหนดฐานการเรียนรู้ในชุมชน คํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 1. ฐานการเรียนรู้ ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้และการทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ มีการรวบรวมข้อมูล นําข้อมูลที่ได้ไปคิดพิจารณาเหตุและผลเกิดเป็นความคิด ทัศนคติความเชื่อ กระบวนทัศน์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
 2. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เพื่อการศึกษา เรียนรู้ความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติกับความเป็นจริง ค้นหาสัจธรรม และสามารถสร้างบทเรียนให้กับตนเองได้
 3. เป็นวิถีชีวิตชุมชน ที่แฝงด้วยภูมิปัญญา วัฒนธรรม และกระบวนการทางสังคมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าขององค์ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้
 5. มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

tanleanpudnatarn tanleanpay

วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้

 1. ใช้เป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ถอดความรู้ในประเด็นที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่
 2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
 3. ใช้จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป
 4. ให้มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความยั่งยืนของความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
 5. เป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง ให้กับผู้สนใจที่จะมาเรียนรู้เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเอง
 6. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
 7. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
 8. สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิจัย หรือการศึกษาโดยอิสระสําหรับผู้สนใจ
 9. เพื่อนําความรู้ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน ด้วยการพัฒนาและยกระดับความรู้ในชุมชน
 10. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรชุมชน เช่น ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
 11. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของฐานการเรียนรู้และเป็นแรงจูงใจให้พัฒนาต่อไป

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ภูมิปัญญา

แสดงความคิดเห็น