ถวิล เสียงแจ๋ว เปลี่ยนดินให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

27 กุมภาพันธ์ 2558 ปราชญ์ของแผ่นดิน 0

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการภายในศูนย์ ฯ / จุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ

 1. ส่งเสริมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้น
 2. จัดทำแปลงสาธิตเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเปรี้ยวและลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำพด.2 และการใช้พืชปุ๋ยสด
 3. จัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกและส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จัดทำแปลงแปลงแฝกขยายพันธุ์
จะทำการปลูกลงแปลงในขณะที่ดินยังมีความชื้น โดยใช้ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร กำจัดวัชพืชตามความเหมาะสมและตัดใบหญ้าแฝกที่มีระดับความสูง 30 เซนติเมตร อย่างสม่ำเสมอทุก 1 เดือน เพื่อเร่งการแตกหน่อ เมื่อหญ้าแฝกแตกหน่อ 25-30 หน่อ ให้ทำการขุดแยกหน่อขยายพันธุ์ต่อไป

tawinsuangjeawa

ประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ

 1. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของตำบลบ่อเงินจนประสบความสำเร็จ
 2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบ่อเงิน
 3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมอดินประจำอำเภอลาดหลุมแก้ว จากเครือข่ายหมอดินอาสาใน
  อำเภอลาดหลุมแก้ว สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ปทุมธานี
  1.ทำให้โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบ่อเงินเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2.ทำให้โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบ่อเงินเป็นศูนย์เรียนรู้และการบริการด้านงานพัฒนาที่ดิน การผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

ปัจจุบันได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ได้ดำเนินการเริ่มใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2547 และได้ใช้มาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้ประสบความสำเร็จโดยขณะนี้จะไม่ใช้สารเคมีเลยในการทำการเกษตรจะให้พวกปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ใช้ระยะเวลา ประมาณ 5 ปี ( ตั้งแต่ ปี 2547-2551 )

tawinsuangjeawc

ตารางการวิชาฝึกอบรม

 • ฝึกปฏิบัติการทำบัญชีชาวนา
 • การวางแผนการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • การตีป่นปุ๋ยอินทรีย์
 • การสีข้าวและการฝึกปฏิบัติการสีข้าว
 • การทำปุ๋ยแห้งและน้ำ
 • การทำน้ำส้มควันไม้
 • การเผาถ่าน
 • การทำน้ำยาล้างจาน
 • การทำฮอร์โมนไข่
 • การทำสารไล่แมลง
 • การปั้นเม็ดปุ๋ย อัดเม็ดปุ๋ย ผสมปุ๋ย
 • การเพาะเห็ด
 • การเพาะเลี้ยงไส้เดือน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 6 บ้านคลองแขยต ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 085 – 075 6131
จุดพิกัด : 651864 E,1559140 N

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น