ทำเกษตรยั่งยืนด้วยหัวใจเกษตรอินทรีย์

17 พฤษภาคม 2021 เกษตรยั่งยืน 0

เกษตรยั่งยืน ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล


เศรษฐกิจยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช
สังคมยั่งยืน ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยสำหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้ำ และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. เกษตรธรรมชาติ
 2. ไร่หมุนเวียน
 3. วนเกษตร
 4. เกษตรผสมผสาน
 5. ไร่นาสวนผสม
 6. เกษตรทฤษฏีใหม่
 7. เกษตรกรรมประณีต
 8. เกษตรอินทรีย์

 

หัวใจของเกษตรอินทรีย์
1. การดูและเอาใจใส่ Care

 • การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย
 • ระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ต้องมีการประเมินผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำมาใช้อย่างจริงจัง)

2. สุขภาพ​ Healthy

 • คลอบคลุมสุขภาพของดิน​ พืช​ สัตว์​ มนุษย์​และโลก​: กายภาพ​ เคมี​ ชีวภาพ, ดูแลดินด้วยการใช้อินทรีย์​วัตถุ​ในแปลง​ ในท้องถิ่นที่เหลือใช้, งบประมาณ​ธาตุ​อาหาร​ เติมธาตุอาหารเข้าสมดุลกับธาตุอาหารออก
 • สุขภาวะองค์รวมของสิ่งมีชีวิต​ ชุมชน​ และระบบนิเวศ​ที่เชื่อมโยงถึงกัน
 • ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์​ทำให้พืชแข็งแรง​ ทำให้สัตว์และมนุษย์​(ที่บริโภ​คพืชนั้นเป็นอาหาร)​แข็งแรง
 • ไม่ใช่แค่ไม่เป็นโรค​ แต่รวมถึงภูมิต้านทาน​ และความสามารถฟื้นตัวเองจากการเสื่อมถอย
 • เป้าหมายผลิตอาหารเพื่อผู้บริโภค​ ที่มีคุณภาพสูง​และมีคุณค่า​ทาง​โภชนาการ

3.ระบบนิเวศ​ Ecology

 • ตั้งอยู่​บน​ฐานของระบบนิเวศ​วิทยาและวัฐจักรธรรมชาติ
 • ระบบนิเวศ​มีชีวิต​ เปลี่ยนแปลงไปตามวัฐจักร​(ฤดูกาล)
 • เกษตรอินทรีย์​ต้องปรับการผลิตตามการเปลี่ยนแปลง
 • นิเวศน์​มีความแตกต่าง​ การจัดการเกษตรอินทรีย์​จึงต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น​ ภูมินิเวศ​ วัฒนธรรม​และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์​ม
 • ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการเกษตร​กับนิเวศน์​การเกษตร​ ออกแบบระบบฟาร์ม​ที่เหมาะสม​

4. ความเป็นธรรม Fairness

 • หมายถึงความเท่าเทียม ความเคารพ ความยุติธรรม
 • ความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่างมนุษย์(ฟาร์ม) สิ่งแวดล้อมและสมาชิกต่างๆ
 • เป็นธรรมกับผู้คนตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้า และผู้บริโภค
 • เป็นธรรมต่อสัตว์เลี้ยง จัดสภาพการเลี้ยงที่สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์
 • เป็นธรรมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ในการผลิต อนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลัง
 • เป็นธรรมของระบบการผลิต จำหน่าย และการค้า

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เกษตรยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น