นิคม เพชรผา สัจธรรมชีวิตและการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน

เมื่อปี 2528 ได้เข้ารับราชการทหารชั้นประทวนยศสิบตรี กรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด จนได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี ในปี2534 ประจำแผนกสื่อสารข้อมูล กองวิทยาการคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี 2536 ตัดสินใจลาออกราชการทหาร เพื่อเข้าเป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปี 2548 ตัดสินใจขอเกษียนก่อนกำหนดลาออกจากงานที่ทำอยู่กับ ธ .ก.ส. เพราะมั่นใจว่าครอบครัวมีความมั่นคง ไม่ควรจะรับอะไรให้มากเกินความจำเป็น แต่ควรที่จะไปทำงานด้านการสร้างเสริมคุณธรรม สร้างจิตวิญญาณให้มุ่งเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสรรค์การงานสาธารณประโยชน์อุทิศตนสร้างสังคมอุดมการณ์ และ ยึดหลักของศาสนาในการดำเนินชีวิต

ชาวบ้านชุมชนสวนธรรมร่วมใจได้ช่วยกันปรับสมดุลธรรมชาติ และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่รกร้างประมาณ 100 ไร่ ที่ประสบปัญหาขาดทุนจากการปลูกปอ และมันสำปะหลัง การเกื้อกูลกันให้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลในทุกด้าน เมื่อ ปี 2537 ได้เริ่มมีการจัดอบรม เผยแพร่แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นกลุ่มชาวไร่ ชาวนา ในช่วงปี 2540 สังคมไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ที่สนใจได้ไปศึกษาดูงาน อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากวิกฤติ ศูนย์ฝึกอบรมได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงพ่อธรรมชาติ ภิกขุ ในการก่อตั้งมูลนิธิธรรมะร่วมใจ ขึ้นมารองรับการทำงานฝึกอบรมให้มีความมั่นคงยั่งยืน จึงทำให้การฝึกอบรมยังคงดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

หลักสูตร สัจธรรมชีวิตและการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ-ผง-ปั้นเม็ด การลดรายจ่ายโดยทำน้ำยาซักผ้า สบู่ การทำน้ำส้มควันไม้ เผาถ่าน การทำน้ำมันไบโอดีเซล การปลูกผัก ผลไม้ และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การรวมกลุ่มเกษตรกรและการบริหารจัดการกลุ่ม การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ยึดมั่นคุณธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ และกตัญญู

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
การอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐานดังนี้

  1. การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การทำเกษตรอินทรีย์ในผลไม้
  3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
  4. การปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านสมุนไพร
  5. การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์
  6. การทำสบู่สมุนไพร
  7. การเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้
  8. การผลิตไบโอดีเซล
  9. การเลี้ยงหมูหลุมปุ๋ยอินทรีย์
  10. การผลิตข้าวอินทรีย์

ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ 111หมู่ 8 ชุมชนสวนธรรมร่วมใจ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท์ 0-4579-5505 , 0-4579-5048,08-9629-1452
E-mall address: suantum@hotmail.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น