บุญปรอด เจริญฤทธิ์ ปราชญ์นาเกลือ

คุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) เป็นปราชญ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์มหาลัยวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (โรงเรียนนำเกลือแห่งแรกของประเทศไทย) เป็นแนวทางที่พัฒนาความรู้และถ่ายทอดออกมา นาเกลือในจังหวัดสมุทรสงครามเหลือเพียง 133 ราย แต่มีชาวนาเกลือที่เป็นเจ้าของพื้นที่นาเองเพียงแค่ 2 ราย และเริ่มลดจำนวนลงมาเรื่อยๆ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพทำนาเกลือ ส่วนคุณบุญปรอดเองได้สืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 7 ของบรรพบุรุษ โดยได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนาเกลือแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เกิดวิธีการใหม่ในการทำนาเกลือ สร้างผลผลิตต่อปีต่อไร่ให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนยินดีที่จะสอนวิธีการต่างๆ ให้ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนาเกลือยินดีที่จะยอมรับและเรียนรู้นำกลับไปใช้หรือไม่ หรือเจ้าของนาเกลือมีวิธีการใหม่ในการทำนาเกลือให้ผลผลิตต่อปีต่อไร่ให้สูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รวบรวมและเขียนออกมาเป็นวิธีการขั้นตอนที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชน และเนื่องจากคุณโตถือเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากคลุกคลีกับการทำนาเกลือมาตลอดชีวิตทำให้แตกฉานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ของเกลือและนาเกลือเป็นอย่างดี ประกอบการอุปนิสัยที่เป็นกันเองจึงทำให้สามารถเล่าเรื่องได้สนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทุกคน

boonprod

ครูโตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจบการศึกษาได้กลับมาช่วยงานทางบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำนาเกลืออยู่แล้ว จึงได้ทดลองเอาขี้แดด นาเกลือมาทำเป็นปุ๋ย เพื่อใช้ในสวนผลไม้ปรากฏว่าได้ผลดี ผลไม้ให้น้ำหนักมาก รสหวาน กรอบ เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้

ครูโตได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ของตนเอง อาจกล่าวได้ว่า เป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ได้คิดค้นทำขี้แดดนาเกลือ ทำปุ๋ยจนประสบผลสำเร็จ

นายบุญปรอด เจริญฤทธิ์ ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ขี้แดดนาเกลือทำปุ๋ย ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาตรี -โท ในเรื่องการทำนาเกลือและการใช้ขี้แดดนาเกลือทำปุ๋ย ส่วนที่นาเกลือของตนเองนั้น ได้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องนาเกลือให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา

boonprodna

องค์ความรู้
มีความรู้ในการใช้ขี้แดดนาเกลือทำปุ๋ย โดยคิดค้น และริเริ่ม เอาขี้แดดนาเกลือมาทำเป็นปุ๋ย คนแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม จนมีความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ชาวนาเกลือ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และทำให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชนชาวนาเกลือเป็นอย่างดี

การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง
ได้เสียสละเวลา และอุทิศตน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาในการใช้ขี้แดดนาเกลือทำปุ๋ย
แก่ชาวนาเกลือ และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2 ลักษณะ คือ

  1. ให้บริการตามอัธยาศัย (ไม่เป็นทางการ) เช่น ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนชาวนาเกลือ, ให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาเรียนรู้ทำวิจัย และนำขี้แดดนาเกลือไปสาธิตในงานต่างๆ
  2. การถ่ายทอดแบบเป็นทางการ โดยตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องนาเกลือและการใช้ขี้แดดนาเกลือทำปุ๋ย บรรยายแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าตอบแทน

ที่อยู่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 08 1856 2673

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น