พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

1 สิงหาคม 2555 แหล่งเรียนรู้ 0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2545 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2552

พันธกิจ
1) เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3) เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพกฉ.

เป้าหมาย
1.เชิดชูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัฉจริยาภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2.เกิดเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับและขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร
3.ประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร

ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธีในวิถีเกษตร
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาเมื่อถึงต้นฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี ด้านข้างซ้ายและขวาเป็นจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่า ขรัสอินโข่ง วาดไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นที่ยืนยันว่าพระราชพิธีนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลและกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยทรงให้ความสำคัญยิ่ง

กษัตริย์เกษตร
โรงภาพยนตร์ ๓ มิติขนาดย่อม จุได้ ๑๒๐ ที่นั่ง ขณะนี้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “กษัตริย์เกษตร” รอบๆ โรงภาพยนตร์จัดแสดงความเป็นมาของคำว่า กษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตร รวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

หลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหลักการคิด และแนวประพฤติปฏิบัติพระองค์ในการทรงงานซึ่ง สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด ๒๓ ข้อ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้นำไปใช้เป็นแบบอย่าง

ดอกบัวแห่งปัญญา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ด้วยทรงประจักษ์ดีว่าเกษตรกรรมเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงพบว่าภาคการเกษตรมีปัญหาใดก็จะพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ

เรื่องของพ่อในบ้านของเรา
ภาพรอยยิ้มและความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี เป็นความสุขที่สะท้อนกลับระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพสกนิกรทั่วประเทศ ชมและรับฟัง บทเพลงที่ประพันธ์ทั้งคำร้อง ทำนอง ขับร้องโดยกวีซีไรต์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กับบทเพลงที่ชื่อว่า บ้านของเรามีพ่อ

หัวใจใฝ่เกษตร
ดินแดนที่จะทำให้ท่านพบกับความสุข สนุกสนาม เรียบง่ายในวัยเด็กผ่านของใช้ ของเล่นจากธรรมชาติที่ทำอย่างง่ายๆ

ตามรอยพ่อ
ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง เปิดโอกาสให้ได้อ่าน ฟัง คิด ตรึกตรอง ด้วยบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย พร้อมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิถีเกษตรของพ่อ
พระอัจฉริยภาพด้าน ดิน น้ำ ป่า และคน ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย์

ภูมิพลังแผ่นดิน
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในพระอภิบาลของสมเด็จพระบรมราชชนนี และแนวคิด แนวปฏิบัติในแต่ละช่วงวัยนำเสนอผ่านบิ๊กบุคเล่มใหญ่

นวัตกรรมของพ่อ
รวมผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านวรรณกรรม ศิลป ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่จดสิทธิบัตร จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและแจ้งจดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นมรดกสำหรับคนไทย และประเทศไทยสืบไป

น้ำคือชีวิต
เรียนรู้วัฎจักรของน้ำ จากฟ้า สู่ป่า เขา ไร่ นา จนมาถึงท้องทะเล คุณประโยชน์ของน้ำที่เสียไปและในบางครั้งก็นำมาซึ่งวิกฤต น้ำแล้ง น้ำล้น น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย… หากไม่มีการจัดการน้ำที่ดีและเหมาะสม

บริเวณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
๑ ไร่พอเพียง
บทพิสูจน์ของการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง ด้วยกิจกรรมวิถีเกษตรแบบพึ่งตนเอง

๙ ไร่ ๙ แสน
การประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้การจัดการในพื้นที่แปลงขนาดเล็ก ด้วยการเกษตรแบบผสมผสานและเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน

เกษตรเมือง
สำหรับคนเมืองที่มีที่ดินจำกัด หรือไม่มีพื้นที่ดิน เช่น การปลูกผักในบ่อซีเมนต์ การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชบนดาดฟ้า การนำขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โซนเรือ-เครื่องบิน-โรงสี

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย
เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ดิน ฟาง สร้างเป็นที่อยู่อาศัย ง่ายและประหยัด

นวัตกรรมพลังงานทดแทน
เรียนรู้การใช้พลังงานธรรมชาติเพื่อทดแทนพลังงานจากน้ำมันเช่นพลังงานลม น้ำ และแสงแดด รวมถึงพลังงานชีวมวล

นาโยนกล้า
การปลูกข้าวด้วยเทคนิคการทำนาโยนกล้า ลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดแรงงาน ลดเวลาและความเหนื่อยยากในการทำงาน ให้ผลผลิตสูง ด้วยเทคนิคเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยชีวภาพ
ด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่สามารถนำไปประยุกต์และทำใช้ได้จริง

ผักกางมุ้ง
การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน (ผักกางมุ้ง) คือการปลูกผักในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผัก โดยมีโรงเรือนช่วยในการสร้างและควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สามารถผลิตผักได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการ ป้องกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืช และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อการผลิตผัก

พลังงานไร้ฤดู
สิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้พลังงานธรรมชาติ ที่ทำได้เอง จากของเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น

มหัศจรรย์เกษตรไทย
ความรู้แปลกใหม่ทางการเกษตรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เช่น การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์วงใหญ่ มะละกอตอนกิ่งปลูกผักในน้ำ

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง
จัดแสดงสมุนไพรนานาพันธุ์และวิธีแปรรูปเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น