รถเกี่ยวข้าวมือถือ กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่

5 กุมภาพันธ์ 2559 เครื่องมือเกษตร 0

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เกษตรกรที่ทำนายังต้องอาศัยแรงงานในการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งในปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวมีค่าแรงสูง ถึงวันละ 120 150 บาท และหาแรงงานในการเก็บเกี่ยวข้าวค่อนข้างยาก เกษตรกรจึงหันมาใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆ มากขึ้น เช่น รถเกี่ยวข้าว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวต่อไร่สูง 500 700 บาท (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเก็บเกี่ยว) ทำให้เกษ๖รกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ข้าวที่ได้จากรถเกี่ยวข้าว เมื่อนำไปขายจะได้ราคาต่ำกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน และใช้รถเกี่ยวข้าวถึงกิโลกรัมละ 2 บาท เนื่องจากข้าวที่ได้จากรถเกี่ยวข้าวจะมีดอกหญ้าและความชื้น เจือปนมากับเมล็ดข้าวด้วย ฟางข้าวที่ได้จากรถเกี่ยวข้าว ไม่สามารถนำไปให้วัวกินได้ และในบางพื้นที่รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้

เครื่องเกี่ยวกับพื้นที่ในการเก็บเกี่ยว ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ข้าวที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวด เมื่อนำไปขายจะได้ราคาต่ำกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน และใช้เครื่องนวดข้าว ถึงกิโลกรัมละ 2 บาท เนื่องจากข้าวที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวดจะมีดอกหญ้าและความชื้น เจือปนมากับเมล็ดข้าวด้วย ฟางข้าวที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวด ไม่สามารถนำไปให้วัวกินได้ และในบางพื้นที่เครื่องเกี่ยวนวดไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้

rodkewkawmttam

ประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวา ภายในเวลา 15 นาที ดังนั้นหากเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 1 ไร่จะใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมงโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ คิดเป็นต้นทุนการเกี่ยวข้าวต่อ 1 ไร่ ใช้งบประมาณ 30 บาท (ต้นทุนแปรผันตามน้ำมันเชื้อเพลิง) และนอกจากนั้นผู้เกี่ยวข้าวยังสามารถเรียงต้นข้าวที่เกี่ยวแล้วได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้สะดวกในการมัดรวมเป็นฟ้อนข้าว เละเนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวใช้เวลาน้อยลง ดังนั้นต้นข้าวจะไม่แห้กรอบ และหลุดร่วงได้ง่ายสำหรับในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวชาวนายังสามารถถอดตะแกรงเกี่ยวข้าวออกได้ แล้วใช้เครื่องตัดหญ้ากำจัดวัชพืชทิ้ง หรือใช้เกี่ยวหญ้าให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร

rodkewkawmtkob rodkewkawmtset

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

  • สามารถลดรายจ่ายค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวข้างของเกษตรกร
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการเกี่ยวโดยใช้เคียวเกี่ยว 3 เท่า
  • ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวด้วยกระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ เม็ดข้าวไม่แตกหักเหมือนเครื่องเกี่ยวข้างรถยนต์
  • กระเช้าเกี่ยวข้าวสามารถนำไปใช้ในการตัดหญ้าให้กับสัตว์เลี้ยงได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดท่อนมันสำปะหลังก่อนการปลูกได้

rodkewkawmttad

จุดเด่น

ประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจ้านโรตารี่ 1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวา ภายในเวลา 15 นาที
เกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 1 ไร่ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ คิดเป็นต้นทุนการเกี่ยวข้าวต่อ 1 ไร่ ใช้งบประมาณ 30 บาท (ต้นทุนแปรผันตามน้ำมันเชื้อเพลิง)
ลักษณะเด่นของกระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจ้านโรตารี่สามารถบังคับต้นข้าวที่เกี่ยวแล้ววางไว้อีกด้านหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บ พร้อมลดต้นทุนต่อการเก็บเกี่ยวข้าวทำให้เกษตรกรสามรถพึ่งตนเองได้

rodkewkawmtkeb

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เครื่องมือเกษตร

แสดงความคิดเห็น