โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

21 กุมภาพันธ์ 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรของประเทศไทยได้รับการสืบสาน โดยทำหน้าที่เป็นสะพานที่ทอดเชื่อมระหว่างความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับคนสมัยใหม่ ทำให้สมุนไพรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตสามารถกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสมขึ้นมายาวนานเข้าด้วยกัน

apaipubeto apaipubetpw

การเริ่มงานสมุนไพรของอภัยภูเบศร เริ่มมาตั้งแต่ปี 2526 โดยผู้บุเบิกริเริ่มพัฒนาสมุนไพรอภัยภูเบศร คือ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจการใช้สมุนไพร ได้เริ่มต้นเรียนรู้ภูมิปัญญา เดินสำรวจป่า และเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะสม มาหลายชั่วอายุคน จากหมอยาพื้นบ้าน และได้วางแนวทางพัฒนา จากใบไม้ให้กลายเป็นยา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบริการแก่ประชาชน
โดยยึดหลักสำคัญ ดังนี้

 1. ตอบสนองความเดือดร้อน และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
 2. สมุนไพรที่นำมาพัฒนาต้องมีสรรพคุณดี และมีความปลอดภัย
 3. เป็นสมุนไพรที่หาง่าย ปลูกง่าย และพึ่งตนเองได้ในระดับชุมชนและประเทศ
 4. มีการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำรายาไทย รายงานทางวิชาการทั้งจากงานวิจัย และผลการทดลองต่างๆ ทั้งในและ นอกประเทศ รวมถึงประสบการณ์การใช้ของชาวบ้าน
 5. ผสมผสานความรู้เดิมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เหมาะสม
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรชาวบ้านในชุมชน

แนวคิดดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการนำสมุนไพรมาใช้ในระดับการบริการของโรงพยาบาล โดยสมุนไพรชนิดแรกที่ได้นำมาพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวคือ เสลดพังพอนตัวเมีย สำหรับรักษาเริม
หลังจากนั้นต่อมา ได้มีการพัฒนาสมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยเป็นหลักฐานยืนยันถึงสรรพคุณ ให้สามารถนำใช้ได้จริงในสังคมในอีกหลายๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งยาสมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา อภัยภูเบศรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 รายการ เพื่อเป็นทางเลือกแรกในการดูแลสุขภาพของผู้คนด้วยวิถีและคุณค่าจากธรรมชาติ

นอกจากนี้อภัยภูเบศร ยังพัฒนาให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งศาสตร์การนวด การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทย ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสมุนไพร โดยมีความมุ่งมั่นว่าทุกผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการพึ่งตนเองของประเทศในด้านยา ลดดุลการค้าด้านยาจากต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

apaipubetyadong

มาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ซึ่งย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หมายถึง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยา ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร หรือเครื่องสำอางได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

apaipubetlab

หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูลตรวจสอบ และติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)

ระบบ GMP ของอภัยภูเบศร

 1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โรงงานเป็นสัดส่วน สะอาด มีระเบียบ
 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน และสะอาด
 3. การควบคุมกระบวนการผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยเครื่องมือทันสมัย และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณตัวยาสำคัญ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีระบบป้องกันการปนเปื้อน อุปกรณ์ภาชนะที่สะอาด มีการตรวจสอบความสะอาดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 4. การสุขาภิบาล มีระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันสัตว์และแมลง
 5. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด มีการถอดทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต และมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
 6. บุคลากรและสุขลักษณะ ผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือปิดปาก จมูก รองเท้า เสื้อกาวน์ ระหว่างการผลิต และมีการตรวจสุขภาพประจำปี

apaipubetya

apaipubetchan

สมุนไพรอภัยภูเบศรดีอย่างไร

 • วัตถุดิบสมุนไพรปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี
 • ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)
 • ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช
 • แคปซูลเปล่าเกรดดีที่สุด ชนิดไม่มีสารกันบูด ซึ่งสารกันบูด หากทานติดต่อกันนานอาจก่อมะเร็งได้
 • สมุนไพรล้วน ไม่ใช้สารช่วยไหล ซึ่งสารกันไหลนี้อาจตกค้างในลำไส้

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ม.12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.0-3721-3610,0-3745-2209
โทรสาร 0-3721-2179,0-3721-1523
http://www.abhaiherb.com/
webmaster@abhaiherb.com

อภัยภูเบศร…เรามีตัวแทนจัดจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
ร้านสมุนไพรอภัยภูเบศร 037-211088 ต่อ 2137
ฝ่ายขาย 0-3721-3610,0-3745-2209

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น