ละมุล แก้วตาล ยึดมั่นในการเดินตามรอยเท้าพ่อ

ด้วยอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการเดินตาม ?รอยเท้าพ่อ? มาตลอดของ นางละมุล ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทั้ง กบ ไก่บ้าน ไก่ต๊อก เป็ดพันธ์บาร์บาร์รี่ เพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัว หลังจากนั้นก็แบ่งปันไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียง

จากที่เธอเลี้ยงโคนมจนมีจำนวนขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ ?มูลสัตว์? จำนวนมาก ที่ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านดูไม่ดี จึงได้นำมูลโคมาทำเป็นแก๊สชีวภาพ โดยการใช้โอ่งใหญ่ 2,000 ลิตร จากวันนี้ภูมิปัญญาของเธอได้รับการยอมรับจนสามารถขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเดือนมกราคม 2551

วันนี้ เธอ ได้ร่วมกับ นายพลายงาม แก้วตาล? สองสามีภรรยาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ ในขณะที่บ้านของเธอกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่มบุคคลต่างๆ หลายสิบคณะ และผลจากความตั้งใจทำให้เธอได้รับการเชิดชูให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านของ จ.สระแก้ว และยังได้รับรางวัล เกียรติบัตรอีกมากมาย

นางละมุล แก้วตาล เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๖ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๖ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒

lamoolkawtann

นางละมุล แก้วตาล เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดสระแก้ว

การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ สถานภาพ สมรส มีบุตร ๓ คน ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๕ ตำบลซับมะกรูด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗ ? ๘๑๙๘๖๙๑ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และเกษตรผสมผสาน

การดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน ? จากการวางแผนในการประกอบอาชีพที่ผิดพลาด จึงเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ ด้วยความมานะพยายาม เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในอาชีพเกษตรกรรมและอื่นๆ จนประสบความสาเร็จ ได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นมาเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน โดยใช้บัญชีเป็นตัวช่วย ? ผู้นำชุมชนปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการทาบัญชีรับ ? จ่ายในครัวเรือน และต้นทุนอาชีพ ผลงาน ดีเด่น ดารงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดีเด่น หมู่ที่ ๕ บ้านทรัพย์ตะเคียน ตาบลซับมะกรูด อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประสบความสำเร็จในการทำโอ่งแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นครูบัญชีอาสา ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำบัญชี แก่เกษตรกร นักเรียนและประชาชนทั่วไป

ความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน ความคิด ริเริ่ม ได้เข้าศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดา กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เห็นการใช้พลังงานทดแทน จึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาคิดทาโอ่งแก๊สชีวภาพ หมักจากมูลสัตว์ จนประสบความสาเร็จพร้อมทั้งแจ้งจดหนังสือรับรอง ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ชื่อว่า ? โอ่งแก๊สชีวภาพงามละมุล ? และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ชุมชน สถาบันการศึกษา และนำไปใช้ ในหมู่บ้านทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

 1. แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ๗๖ คนดี นำทาง ปี ๒๕๕๑
 2. มีการจดบันทึกบัญชีรายรับ ? รายจ่ายในครัวเรือน โดยดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีการวางแผนการประกอบอาชีพ โดยใช้บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือ
 3. สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นที่หมู่ ๕ ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 4. สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน สอนแนะ ด้านการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชนใน ร.ร.
 5. เป็นประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี สอนแนะการทำบัญชี ฯ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
 6. สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน/เกษตรกรรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน
 7. นำโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุขแบบ ABC ของกระทรวงมหาดไทย มาปรับให้สอดคล้อง กับรูปแบบการจัดทาบัญชีของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 8. สร้างเครือข่ายครูบัญชี ในระดับอาเภอคลองหาด
 9. เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงนำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพไปสอนแนะแก่สมาชิกของกองทุนฯ ประมาณ ๕๐๐ คน

ผลงานและความสาเร็จ เป็นผู้คิดค้นและถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน ?โอ่งแก๊สชีวภาพงามละมุล? ให้กับศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และมีเงินออม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามสถานที่ต่างๆในเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยเริ่มจาการจดบันทึกบัญชี โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้มาถอดบทเรียนวิธีการทาโอ่งแก๊สชีวภาพงาม ละมุล และนาไปเป็นต้นแบบที่ สวนจิตรลดา เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโมเดลโอ่งแก๊สชีวภาพงามละมุล เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรทั่วไปได้เรียนรู้ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

lamoolkawtantr

ผลงานด้านบัญชี

 1. ขยายองค์ความรู้ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน และต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
 2. สร้างหมู่บ้านต้นแบบทาบัญชีต้นทุนอาชีพ ที่หมู่บ้านทรัพย์ตะเคียน
 3. โรงเรียนต้นแบบจัดทาบัญชีต้นกล้า โรงเรียนบ้านนาดีและขยายผล ไปยัง ร.ร. ตชด.บ้านเขาสารภี และ ร.ร. ตชด.การบินไทย

ความสำเร็จได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร ประเภทผู้นำชุมชน จากพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ความสาเร็จ พ.ศ. ๒๕๕๑ โล่รางวัล ๗๖ คนดีนาทางแทนคุณแผ่นดิน เลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประกาศเกียรติคุณ ผู้นาสตรีดีศรีคลองหาด

ความสาเร็จได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ความสาเร็จ พ.ศ. ๒๕๕๒ โล่ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจังหวัดสระแก้ว รางวัล Thailand Energy Awards 2010 จากกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลผู้ใหญ่บ้านเหรียญทอง และผู้ใหญ่บ้านดีเด่นชั้น ๒ รางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แหวนทองราชสีห์ผู้ภักดีแผ่นดินผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลสตรีนักพัฒนาชุมชนดีเด่น

ความเป็นผู้นำและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปัจจุบันดารงตาแหน่งต่างๆ ภายในหมู่บ้านและชุมชน ดังนี้

 1. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านทรัพย์ตะเคียน ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒)
 2. ประธานกองทุนบทบาทสตรีระดับอาเภอ
 3. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ระดับอาเภอคลองหาด
 4. ประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ รับผิดชอบในการทำบัญชีออมทรัพย์กองทุน
 5. ปราชญ์ชาวบ้านประจำหมู่บ้าน โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ของสานักงานปฏิรูปที่ดินสระแก้ว สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น น้ายาล้างจาน ยาสระผม น้ำยาซักผ้า น้ำหมักชีวภาพ นำข้อมูลต้นทุนประกอบอาชีพของชุมชนไปวิเคราะห์เพื่อขอความสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ของหมู่บ้านทรัพย์ตะเคียน การทำงานยึดหลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

lamoolkawtanpay

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการผลิตแก๊สชีวภาพจากโอ่งงามละมุล ผลผลิตแก๊สได้ดี ให้เปลวไฟสีน้ำทะเล ไม่มีควันไฟ ได้ความร้อนสูง สามารถนามาใช้ประกอบอาหารแทนแก๊ส LPG ได้ดีคุ้มค่ากับการลงทุน การบาบัดและใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่หมักจากหน่อกล้วยซึ่งผลิตได้เอง ผสมลงไปในบ่อเลี้ยง ปลาดุกพลาสติกและบ่อกบเพื่อบาบัดน้ำเสีย ใช้ฉีดพ่นคอกสัตว์และกองมูลสัตว์ เพื่อลดกลิ่นและกาจัดแมลงวัน นำน้ำหมักมาบำบัดน้ำเสียกับแหล่งน้ำที่ปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มและขยายผล โดยการเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มโคนมและบุคคลที่สนใจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น