วิวัฒน์ ศัลยกำธร ชายเพี้ยนแห่งมหา’ลัยคอกหมู

อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้มีบทบาทโดนเด่นในการส่งเสริมกสิกรรมธรรมชาติ และผู้ขับเคลื่อนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นจริง โดยมีส่วนร่วมในหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

อาจารย์วิวัฒน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ ผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกมาเพื่อขับเคลื่อนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นจริง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, กรรมการมูลนิธิสวัสดี, กรรมการชมรมเกษตรชีวภาพแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษา ชมรมกสิกรรมธรรมชาติทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร, ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา, รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมน้อมเกล้า และอาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิชาเศรษฐกิจพอเพียง)

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)

 • ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
 • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร English Program โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา
 • กรรมการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดน
 • กรรมการมูลนิธิสวัสดี
 • กรรมการชมรมเกษตรชีวภาพแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ที่ปรึกษาชมรมกสิกรรมธรรมชาติทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
 • จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ตำแหน่งทางสังคม (อดีต)

ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)
นายกสมาคม พัฒนาสังคม/ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (พล.ท.สุนทร โสภณศิริ)
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อำนวยการ สถาบันราชพฤกษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการราชพฤกษ์
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ประสบการณ์การทำงานด้านราชการประจำ

 • ผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวางแผนเตรียมความพร้อม ด้านเศรษฐกิจสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการโครงการบึงมักกะสัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษากองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการพลเรือน (ประจำกองทัพภาคที่ 1)

ประสบการณ์ด้านการศึกษา

 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายพิเศษ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Asian Institute of Technology (AIT)
 • สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ผู้นำการก่อตั้งโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ในฐานะประธานเบญจภาคี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ ผู้นำการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นแห่งแรก
 • ประธาน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผู้นำปฏิรูปการศึกษา นำร่อง และได้รับการประเมินเป็นอันดับ 1 ใน 600 โรงเรียนปฏิรูปการศึกษานำร่อง
 • ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างงานที่รับผิดชอบ

 • จดบันทึกพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดทำแผนสนองพระราชดำริ ติดตาม ประเมินผลและประมวลผลงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ถวายรายงาน
 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด เพชรบุรี
 • โครงการ ทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (จัดหาที่ดินและพัฒนาทฤษฎีใหม่)
 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการ ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการ วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการ เกษตรธรรมชาติธุดงค์สถานถาวรนิมิตร จังหวัด นครนายก
 • โครงการ ปรับปรุงบึงมักกะสัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แก้มลิง)
 • โครงการแก้ปัญหากรุงเทพฯ ทรุด
 • โครงการ บำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติบึงพระราม 9
 • แผนเตรียมความพร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
 • แผนเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อเผชิญปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร
 • โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
 • โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าละอู บนเขาพะเนินทุ่ง จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการ อนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก
 • วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

งานจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมจัดตั้งศูนย์เครือข่าย 57 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครือข่ายแล้ว 62 ศูนย์ฝึก
งานฝึกอบรม

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น