ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล สวนผลไม้เกษตรยั่งยืน

9 เมษายน 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล หรือ สวนเกษตรอินทรีย์ผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธ์ เป็นศูนย์รวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ พื้นที่ 33 ไร่ ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง มะขาม มีการปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระวาน กานพลู ชะพลู หน่อแดง ว่านสาวหลง ตะไคร้หอม มีการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น หญ้างูแดง หญ้ารามพระอินทร์ ใช้เป็นกลอุบายให้แมลงกินไม่รบกวนพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกไม้ผลต่างระดับในพื้นที่เดียวกันเรียกว่า “ครอบครัวผลไม้” เป็นการประหยัดน้ำ ปุ๋ย ใช้สารสกัดจากธรรมชาติขับไล่แมลง และบำรุงต้นพืช จึงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานการทำกสิกรรมธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 วัน 3 คืน และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการกสิกรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ หลากหลาย คลอบคลุมพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตของเกษตรกร

soonchamplalaia soonchamplalaid

ในปี 2529 นายคำนึง ชนะสิทธิ์ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตร โดยเริ่มทำสวนตนเองให้เป็นสวนป่า สวนผลไม้ที่มีพืชสมุนไพรคล้ายในป่าบนภูเขาไม่ใช้สารเคมี

soonchamplalaip
ในปี 2535 ได้ไปดูงานประเทศจีนแล้วพบว่าเกษตรกรจีนไม่มีการใช้สารเคมีเลย เพียงแต่ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ ใช้ในแปลงเกษตรตนเอง จึงกลับมาทดลองในพื้นที่ตนเอง 1 ไร่ ปีแรกก็พบการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้องอาศัย เวลา เห็นผลจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่เราดูแลพื้นดินให้มีความสมบูรณ์ ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแข็งแรง ไม่มีโรคแมลงมารบกวน ทำให้เกิดการเกษตรธรรมชาติที่ยั่งยืนตลอดไป
soonchamplalaisa soonchamplalais

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สามารถเป็นต้นแบบและมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน รวมตัวกันในการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ แก่บุคคลทั่วไป จึงมอบให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรที่สนใจ ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยหลักสูตรการทำกสิกรรมธรรมชาติขั้นพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปฏิบัติ และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง

soonchamplalaira

ศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล
6/1 หมู่12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
https://www.facebook.com/champlalai/

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น