ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ

26 สิงหาคม 2555 แหล่งเรียนรู้ 0

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน โดยการอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนนำความรู้สู่ชุมชน

แนวคิดของศูนย์

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบกสิกรรมธรรมชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน โดยการอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนนำความรู้สู่ชุมชน
วัตถุประสงค์
เป็นโรงเรียนเกษตรกรและศูนย์ฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน
เป้าหมาย
ประชาชนเกษตรกรภายในตำบลห้วยยางและประชาชนทั่วไป

  • คนเอาถ่าน ถ่านคุึณภาพและน้ำส้มควันไม้
  • คนเพาะเห็ด อาหารมหัศจรรย์
  • คนทำนา ช้าวอินทรีย์..และเทคนิคการปลูกข้าวแบบปักเดี่ยว
  • คนรักหมู หมูหลุม..การเลี้ยงหมูแบบเกษตรธรรมชาติ
  • คนรักษ์ป่า ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  • คนติดดิน บ้านดิน..ปั้นฝั้น ปั้นดินให้เป็นบ้าน
  • คนไร้สาร ปุ๋ยอินทรีย์
  • คนมีน้ำยา น้ำยาเอนกประสงค์ (สูตรชีวภาพ)
  • คนมีไฟ แก๊สชีวภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอน/หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 วัน 4 คืน
2. หลักสูตร เกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเอง จำนวน 3 วัน 2 คืน
3. หลักสูตร เทคนิคของเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2 วัน 1 คืน
4. หลักสูตร การสร้างบ้านดิน จำนวน 1 เดือน

สถานที่ตั้ง เลขที่ 71 หมู่ 8 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ทางไปรษณีย์) เลขที่ 71 หมู่ 8 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
โทรศัพท์ 089-5758201
อีเมล์ webmaster@banboon.org
เว็บไซต์ http://www.banboon.org/

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น