ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร

11 สิงหาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน โดยมีประธานบริหารศูนย์คือ นายเอี่ยม แสนสบาย ศูนย์แห่งนี้เป็นที่ทำการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ,เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตลอดจนกลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มผู้ปลูกพืชชนิดต่างๆ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มรักต้นไม้ กลุ่มปลูกป่าชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มคลังอาหารประจำหมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทองมงคลอีกด้วย

  • น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
  • แก่นฝางเสน
  • สบู่ก้อน-สบู่เหลวสมุนไพร
  • น้ำส้มควันไม้
  • ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง
  • ปุ๋ยน้ำ(ชีวภาพ)
  • ปุ๋ยหมัก(ปุ๋ยอินทรีย์)

saipettao
saipetkaya

saipetpui

saipethomdin

saipetfag
saipetna

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานของศูนย์
สถานที่ตั้ง: 159 / 4 ม.9 ต.บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ.
ผู้ประสานงาน: นายเอี่ยม แสนสบาย.
โทรศัพท์ 083 316 7933
Email SaiphetAgriCentre@hotmail.com

saipetmap

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น