ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเขาค้อ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3 เมษายน 2560 แหล่งเรียนรู้ 0

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและที่ผ่านมามักประสบปัญหาเช่นผลผลิตขายไม่ได้ราคาเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง มีปัญหาการใช้ปุ๋ยปลอมไม่ได้คุณภาพ ปัญหาหนี้สินและปัญหาอื่นๆติดตามมา ดังนั้นมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจึงได้มาดำเนินการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเขาค้อขึ้นเพื่อเป้นศูนย์การอบรมเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ในเรื่องการเกษตรแผนใหม่ที่ให้ผลผลิตมากแต่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ

การดำเนินงานของศูนย์วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้แก่เกษรกรและประชาชนทั่วไปได้นำแนวความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่ท่แฝงแนวปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานเชิงการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม 4 คืน 5 วันโดยกำหนดฐานของความรู้ไว้ เช่น คนรักแผ่นดิน คนมีบ้าน คนเอาถ่าน คนมีไฟ คนมีนำยา คนมีพลัง คนกินข้าว คนปลอดสารพิษ คนปลอดโรคภัยและคนรักษ์ป่า โดยทางศูนย์อบรมได้เตรียมวิทยากรทีเช่ยวชาญตามฐานต่างๆที่กำหนดไว้มาให้ความรู้และฝึกปฏิติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังจากจบกอบรมแล้ว และขณะนี้กำลังเปิดการอบรมกลุ่มเกษตรกรจากตำบลต่างๆ ซึ่งแต่ละรุ่นจะรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณภาพ


ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เขาค้อให้เป็นดินแดนกสิกรรมธรรมชาติ ครัวโลกสะอาดปลอดสารพิษ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานหลัก 4 แผนคือ แผนงานเขาค้อมีพอกิน เขาค้อมีพออยุ่ เขาค้อมีพอใช้และเขาค้อมีความร่มเย็นเป็นป่าใหญ่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรปกครองท้องถ่นใดประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.085-3231705และ080-1895191

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น