ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว

17 เมษายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 1

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว เป็นศูนย์ฝึกแรกที่เป็นของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ บริษัทในกลุ่ม KSL ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรที่ให้ความหวาน (น้ำตาล) และพลังงาน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยสายตาที่มองเห็นมหันตภัยร้ายจากการล่อซื้อประเทศของทุนนิยม ทำให้ คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานบริษัท ตัดสินใจนำพาบริษัทพึ่งพาใต้ร่มโพธิ์ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลบเลี่ยงตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤต เพื่อให้เคลื่อนไปทั้งองคาพยพของพนักงาน และไม่เอาเปรียบรัฐ KSL จึงใช้งบเอง ฝึกเอง ให้เกิดการฝึกตนเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดของคนในบริษัท และผู้ที่สนใจ ทั้งยังให้โอกาสเครือข่ายมีพลังเคลื่อนทัพขยายแนวปฏิบัติอย่างเต็มกำลังขึ้น

aggkslthan1

ฐานการเรียนรู้
“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว” เป็นศูนย์อบรมที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้กับธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งภายในศูนย์ประกอบด้วยฐานเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงดังนี้

aggkslthan3

ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี

aggkslthan11

ฐานฅนรักษ์น้ำ

aggkslthan2

ฐานฅนรักษ์ป่า

aggkslthan4

ฐานฅนเอาถ่าน

aggkslthan6

ฐานฅนรักษ์สมุนไพร

aggkslthan7

ฐานฅนมีน้ำยา

aggkslthan5

ฐานฅนมีไฟ

aggkslthan8

ฐานข้าวของพ่อ

aggkslthan9

ฐานคลังเสบียงฅน

aggkslthan10

ฐานบัญชีพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL สนับสนุนผู้ที่สนใจเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรม จากทุกภาคส่วน เช่น

 • ภาคราชการ
 • ผู้นำชุมชน
 • ภาคเอกชน
 • บริษัทคู่ค้า
 • ชมรมต่าง ๆ
 • ภาคประชาสังคม
 • สถาบันการศึกษา
 • องค์กรอิสระ
 • ผู้ที่ให้ความสนใจทุกคน

aggkslmap

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว
๗/๑ ม.๒ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๐๐-๕๔๕๘ , ๐๘๗-๖๙๙-๐๑๗๗
E-mail : watcharin@kslgroup.com
: riverkwai_park@hotmail.com

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

1 ความคิดเห็น

 1. Dpho Phan
  บันทึก ตุลาคม 9, 2556 ใน 10:26

  ได้มาอบรม พบว่าทั้งวิทยากรและสถานที่ของศูนย์กสิกรธรรมชาติKSL มีความพร้อมและเหมาะสมกับการเป็นศูนย๋การให้ความรู้ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับวิถีการดำเนินชีวิต และปรับใช้ใน
  ธำรงและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น