ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์ศรียวง

23 มิถุนายน 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

การทำไร่นาสวนผสม การปรับปรุงบำรุงดิน การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดการระบบนิเวศ และการปลูกไม้ผลให้เหมาะสมกับดิน

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์เรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน นายยวง เขียวนิล
นายยวง เชียวนิล อดีตรับราชการตำแหน่งนายช่าง 4 กองขุดคลองระบายน้ำ สำนักรักษาความสะอาด ที่กรุงเทพ ต่อมาปี 2526 ได้ลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจมุ้งลวด เหล็กดัด จนกระทั่งปี 2531 เริ่มผันตัวเองมาทำการเกษตรทั่วไป และในปี 2538 ได้เริ่มมาทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยการเป็นครูพิเศษด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำหริ ครูภมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการเกษตรและสังคม

sriyawongwoung

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ศรียวง
จากประสบการณ์ของ นายยวง เขียวนิล ที่ได้ทำการเกษตรมารตลอด และทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา 14 ปี ทำให้มีการก่อตั้งศูนย์ฯ ขึ้นในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ และเพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่อบรมและศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงาน/องค์กร หรือเกษตรกร โดยมีแนวคิดว่าต้องเริ่มต้อนจากการพึ่งพาตนเองก่อน เริ่มทำโดยใช้ทุนตนเอง ไม่ใช้เงินกู้ เมื่อมีเหลือใช้จึงออม ศึกษาหาความรู้ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชนอื่นๆ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้รับมา รวมทั้ง พยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ศูนย์ฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

แนวคิดของศูนย์

 1. เริ่มต้นหาทางช่วยตนเองก่อน โดยเริ่มทำแบบไม่ใช้เงินกู้ใช้ทุนของตนเองเมื่อมีเหลือใช้จะออม
 2. หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
 3. แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำอื่น ๆ
 4. ค้นคว้าหาสิ่งที่ได้รับมา พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร

sriyawongplant
ความพร้อมของศูนย์

 1. สถานที่ฝึกอบรม ที่พักอาศัย
 2. สื่อการเรียนการสอน พอสมควร

หน่วยงาน / องค์กร หรือเกษตรกรที่เคยมาฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

 1. สถานศึกษาจากคณะเทคโนโลยีทางการเกษตร,โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนนทบุรีม.ธรรมศาสตร์, ม.ราชภัฏพระนคร, ม.ศิลปากรเขตพระราชวังสนามจันทร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการศึกษานอกโรงเรียน
 2. กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มพัฒนาชุมชน และกลุ่มพัฒนาสังคมเขตจังหวัดภาคกลาง
 3. รายการโทรทัศน์ ช่อง 3,5,7,9 และไอทีวี
 4. หนังสือพิมพ์มติชน, เกษตรเทคโนและเทคโนโลยีชาวบ้าน

องค์ความรู้ประจำศูนย์ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาเรียนรู้

 1. หลักสูตร ทำกินให้มีกิน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)
 2. หลักสูตรการปรับปรุงบำรุงดิน
 3. หลักสูตรเทคนิคการขยายพันธุ์พืช
 4. หลักสูตรการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 5. หลักสูตรการทำน้ำส้มควันไม้
 6. หลักสูตรเตาเผาถ่านชีวมวล
 7. หลักสูตรการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
 8. หลักสูตรการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 9. หลักสูตรสมุนไพรใกล้ตัว
 10. หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์
 11. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 12. หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
 13. หลักสูตรการกลั่นสารสกัดจากสมุนไพร
 14. หลักสูตรการเลี้ยงกบคอนโดและแบบแห้ง

sriyawongact

ที่ตั้งศูนย์ 91/1 หมู่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2977-6943 มือถือ 08-1929-9159

ป้ายคำ : , ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น