ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย

15 พฤษภาคม 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

การเกษตรแบบผสมผสานโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ใช้สมุนไพรและชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีในการควบคุมดูแล เป็นวิทยากรศึกษาสมุนไพรและนำชมป่าสมุนไพร

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ฯ
เริ่มตั้งแต่ในปี 2540 จากการรวมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการสนับสุนนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผลิตผักปลอดสารพิษตราปลักไม้ลาย จึงเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งในปี 2550 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน(เกษตรอินทรีย์)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พื้นที่ศูนย์ 17 ไร่ เป็นที่ดินของตนเองที่รับมรดกจากพ่อแม่ แบ่งออกเป็น 2 แปลง โดยมีชลประทานผ่านกลางที่ดิน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

soonplagmailaykai soonplagmailayped soonplagmailaypag
ทั้งนี้ศุนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงงานพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

soonplagmailaywt soonplagmailaytam

ปราชญ์ชาวบ้าน นายสุธรรม จันทร์อ่อน
ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่กา ตำบลทุ่งขวาง
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 08-1384-5352

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น