ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์

3 กรกฏาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

เกษตรธรรมชาติด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้การปลูกป่าไม้ 7 ระดับ บนพื้นฐานการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค การขับเคลื่อน งานเยาวชนวิถีสระแก้ว 8 จังหวัดภาคตะวันออก การขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ภาคประชาชนระดับตำบล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพและความงาม

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 จากการรวมตัวกันหลายฝ่าย ทั้งนักวิชาการ ข้าราชการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้นำเกษตร และบุคคลจากสาขาต่างๆ โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ การรวบรวมนำเอาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติมาเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไป โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องการตอบแทนคุณ ของแผ่นดิน เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นกระแสการผลิตแบบทุนนิยมและเกษตรแบบเคมีกำลังคุกตามผืนแผ่นดินไทยอย่างหนักหน่วง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในทางลบและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างยิ่งยวด

wangsomboonway

จากประสบการณ์และความรู้ความสามารถของนายอนุศิษฎ์ ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จ . ชลบุรี ด้วยแนวคิดในการทำเกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นการทำเกษตรที่สวนกระแส เป็นการทำเกษตรที่ยืนอยู่คนละข้างกับเกษตรที่ใช้สารเคมี เกษตรธรรมชาติเป็นวิถี หมายถึง เป็นแนวทางเป็นการ ดำเนินชีวิตโดยการใช้กฎแห่งธรรมชาติ พึ่งพิงธรรมชาติและอยู่ในจิตวิญญาณของผู้ที่ทำ จึงได้ทำการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ โดยดำเนินการตามหลักการพลิกฟื้นวิถีชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้จัดการฝึกอบรมการทำเกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพไม่พึ่งปัจจัยการผลิตภายนอกประเทศ แต่เน้นให้ชาวไทยสามารถผลิตทำใช้เองได้ เช่น การทำน้ำสกัดชีวภาพ, ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ, สารไล่แมลง ฯลฯ ในจังหวัดต่างๆ เกือบทั่วประเทศไทย และมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 15,000 คน สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเกษตรธรรมชาติ แห่งประเทศไทย โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 อำเภอ ประมาณ 10,000 คนได้มีการรวมกลุ่มกันและทำงานร่วมกันมาโดยตลอดช่วง 4 – 5 ปีผ่านมา และมีแนวคิดร่วมกันว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายฯ จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว อย่างบูรณาการ จากการได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันจึงได้บทสรุปของท้องถิ่นร่วมกันว่า การจะพลิกฟื้นและฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นนั้น จำเป็นต้องให้เกิดองค์กรนำที่มีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้ที่แท้จริง ชุมชนที่พร้อม มีพื้นที่ปฏิบัติการที่แท้จริง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคี ร่วมพัฒนาท้องถิ่น และผลักดันเข้าสู่แนวคิดและโครงสร้าง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ เพื่อให้การฟื้นฟูนั้นเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืนอย่างแท้จริง

wangsomboonpuy

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์ ยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ทั้งในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรธรรมชาติ ด้วยเทคนิคจุลินทรีย์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝึกสอนการแปรรูปสินค้าเกษตรอีกด้วย

กิจกรรมและโครงการ:

  1. สนับสนุนการเคลื่อนงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บูรพา
  2. ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ
  3. ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน
  4. ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ศูนย์สาธิตการปลูกป่า 7 ระดับ
  6. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว

wangsomboon

สถานที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวังสมบูรณ์
เลขที่ 109 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านวังใหม่
ตำบล วังใหม่ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว
เบอร์ติดต่อ: 081-8263995, 089-5061199
ผู้ประสานงาน: นายอนุศิษฎ์ ธำรงรัตนศิลป์
เบอร์แฟกซ์: 037-251906

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น