ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา

13 กรกฏาคม 2556 แหล่งเรียนรู้ 0

เกษตรกรรมอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสาน ไร่นาสวนผสม การทำน้ำหมัก-ปุ๋ยชีวภาพการทำน้ำยาเอนกประสงค์ การบริหารจัดการที่ดิน ให้เกิดประโยชน์การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การติดตาม/ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและ การพัฒนาทักษะผู้นำทักษะการทำงานในชุมชนฯลฯ

เดิมนายสุทินมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว ต่อมานำแนวคิดการเกษตรแบบผสมผสานมาปรับ ใช้กับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเริ่มจากการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ใน การเกษตรและเลี้ยงปลาและมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี หลังจากได้นาหลักการเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้มีการวางแผนการผลิตสุกรและการตลาดที่มีประสิทธิภาพครบวงจร มีการจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้เทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองและปัจจัยความสาเร็จอีกประการหนึ่ง คือมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการผลิตเกษตรแบบผสมผสานทาให้สามารถปลดเปลื้องหนี้สิน และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของตนให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับที่ดินของตนได้ ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี2551

srisotornpattna
srisotornpatttai

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการวางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์การทำน้ำหมักฮอร์โมนจากสุกร การเพาะพันธุ์ลูกปลาการเลี้ยงแมงดานาการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน การเผาถ่านผลิตน้ำส้มจากควันไม้การทำสมุนไพรลูกประคบการทำน้ำหมักชีวภาพ และวิธีขยายหัวเชื้อEM การศึกษาดูงานในแปลงกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรแบบผสมผสาน

srisotornpattact

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน: นายสุทิน จันขาว
ที่อยู่: 68ม.ที่ 5 ต.กุดน้าใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
โทรศัพท์: 086-8795484

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น