ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย (เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

10 สิงหาคม 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

การนำเอาความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวิชาการด้านจุลชีววิทยาให้เกษตรกรทั่วไป

ศูนย์ฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2537 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติและเทคโนโลยีชีวภาพสู่สาธารณะ โดยใช้ทุนส่วนตัวในการจัดตั้งศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

okasettammachartp okasettammachartt

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
การดักจับจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้งานได้ด้วยตนเอง การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ น ้า การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ แห้ง (ปุ๋ยหมักชีวภาพ) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นในการกำจัดหนอนแมลงโรคพืช การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ประมงและสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันติ รวมถึงการศึกษาดูงานในแปลงเกษตรต่างๆ

okasettammachartlo

ความพร้อมของศูนย์ฯ
ศูนย์มีโรงฝึกอบรมจำนวน 1 หลังที่สามารถรองรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ ประมาณ 70-80 คนมีห้องน ้าจำนวน 6 ห้อง มีที่พักแบบเต็นท์และบางส่วนให้พักที่วัดในบริเวณใกล้เคียง มี โรงฝึกงานภาคปฎิบัติจำนวน 2 หลัง และมีฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นแปลงสาธิตภายในศูนย์

okasettammachartob okasettammacharto

ที่ตั้ง 95 หมู่ 5 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น