ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง

ศูนย์เกษตรธรรมชาติ? เป็นการรวมตัวของคนบ้านจำรุง? ที่มุ่งหวังจะให้ชุมชนบ้านจำรุงปลอดสารเคมี? มีสุขภาวะที่ดีทั้งชุมชน???? มีเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง? ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกกลุ่มกิจกรรม? ในระยะเริ่มต้น มอบหมายให้กลุ่มเกษตรพื้นบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ

งานเกษตรธรรมชาติต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควร? กว่ารูปธรรมความสำเร็จจะเห็นผล? แต่ด้วยความตั้งใจของทุกคน? โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินคือนางนวพร? เอี่ยมอนันต์? ได้ให้เครือข่าย ฯ เช่า ใช้ ที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปี? เริ่มตั้งแต่? ๑๕? สิงหาคม ๒๕๕๑?? เพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ความคาดหวัง? ที่นี่จะเป็นพื้นที่ของคนที่ขาดโอกาส? คนเล็กคนน้อย? ได้ใช้ประโยชน์?? แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน? แหล่งรวบรวมผักพื้นบ้านทุกชนิด? การผลิตปุ๋ยอินทรีย์? น้ำหมักชีวภาพ?? การฝึกอาชีพ? การแปรรูปผลผลิตการเกษตร?? ป่าใช้สอย? สถานที่จำหน่ายผลผลิตปลอดสารเคมี? ของชุมชน

มีการวางแผนการจัดผังการใช้ที่ดิน? นำกองทัพมดปลูกต้นไม้? จัดโดมที่อาศัย? เพิงขายสินค้า? และปรับสถานที่? ผลิตปุ๋ยหมัก มีความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

อย่างไรก็ตาม? การทำงานของศูนย์เกษตรธรรมชาติ? จำเป็นต้องใช้ความอดทน? การรอคอยที่ไม่ท้อแท้? การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง? ความร่วมมือของทุกภาคส่วน?? สำคัญที่สุด? คือ? การนำเอาหลัก? ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง?? มาปรับใช้ให้เหมาะสม??? ผลของงานจึงจะออกมาและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด คนและชุมชน

แสดงความคิดเห็น