ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง

ศูนย์เกษตรธรรมชาติ เป็นการรวมตัวของคนบ้านจำรุง ที่มุ่งหวังจะให้ชุมชนบ้านจำรุงปลอดสารเคมี มีสุขภาวะที่ดีทั้งชุมชน มีเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกกลุ่มกิจกรรม ในระยะเริ่มต้น มอบหมายให้กลุ่มเกษตรพื้นบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ

งานเกษตรธรรมชาติต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควร กว่ารูปธรรมความสำเร็จจะเห็นผล แต่ด้วยความตั้งใจของทุกคน โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินคือนางนวพร เอี่ยมอนันต์ ได้ให้เครือข่าย ฯ เช่า ใช้ ที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ความคาดหวัง ที่นี่จะเป็นพื้นที่ของคนที่ขาดโอกาส คนเล็กคนน้อย ได้ใช้ประโยชน์ แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน แหล่งรวบรวมผักพื้นบ้านทุกชนิด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การฝึกอาชีพ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ป่าใช้สอย สถานที่จำหน่ายผลผลิตปลอดสารเคมี ของชุมชน

มีการวางแผนการจัดผังการใช้ที่ดิน นำกองทัพมดปลูกต้นไม้ จัดโดมที่อาศัย เพิงขายสินค้า และปรับสถานที่ ผลิตปุ๋ยหมัก มีความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

อย่างไรก็ตาม การทำงานของศูนย์เกษตรธรรมชาติ จำเป็นต้องใช้ความอดทน การรอคอยที่ไม่ท้อแท้ การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ความร่วมมือของทุกภาคส่วน สำคัญที่สุด คือ การนำเอาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เหมาะสม ผลของงานจึงจะออกมาและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด คนและชุมชน

แสดงความคิดเห็น