สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี

20 สิงหาคม 2555 แหล่งเรียนรู้ 0

สถาบันการพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เป็นเครือข่าย ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จ . ชลบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2544 ในพื้นที่ 6 ไร่ จากประสบการณ์ ก่อนที่นายทองเหมาะจะหันมาทำการเกษตร เคยทำโรงสีมาก่อน ต่อมาจึงเปลี่ยนมาปลูกอ้อย ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ผลผลิตที่ได้ไม่ค่อยดีนัก ประกอบกับมีการใช้สารเคมีในการทำ การเกษตร ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจึงหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด จากแนวคิดที่ว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ จะต้องทำด้วยใจรักและทำด้วยความจริงจัง ไม่ย่อท้อ เป็นคนประหยัด หนักเอาเบาสู้ จึงจะประสบความสำเร็จ นายทองเหมาะได้มุ่งมั่น ในการคิดค้น และทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าว เป็นนักผสมพันธุ์ข้าว การใช้จุลินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพในการปลูกข้าว จนเห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความคิดว่า หากถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่เกษตรกรจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงและเกิดประโยชน์โดยตรงจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพของตนเองถ่ายทอด ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ( สกส.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยใช้สารพิษสารเคมี จนทำให้เกิดการเจ็บป่วย เกิดหนี้สินมากมาย ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตร โดยเฉพาะนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ได้เรียนรู้การทำการเกษตรอินทรีย์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการทดลองเรียนรู้ในการทำการเกษตรโดยใช้แปลงนา 41ไร่ ของตนเองเป็นแปลงทดลอง เมื่อประสบความสำเร็จจึงถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนเกษตรกร และเป็นศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ผลจากการทำงานที่ผ่านมาของสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี นำโดยนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง และทีมงาน ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสถานที่ ปีละหลายพันคน เช่น เกษตรกร ผู้สนใจ นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล อำเภอ จังหวัด นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ เครือข่ายเกษตรกรสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี อื่นๆอีกมากมายและจากการติดตามผลงานที่ได้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำการเกษตร ใช้ในครัวเรือน สามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก และที่สำคัญผลผลิตปลอดสารพิษสารเคมี อาหารปลอดภัย ทำให้ลดปัญหาการเจ็บป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

การอบรมเกษตรอินทรีย์ 1 ไร่แก้จนเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การทำนาข้าวอินทรีย์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและ ปุ๋ยชีวภาพเป็นต้น

1. เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน การเกษตรแบบพอเพียง
2. การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ TM ทองเหมาะ (แห้ง/น้ำ)
3. การทำปุ๋ยชีวภาพ, ฮอร์โมนผลไม้, ฮอร์โมนไข่, ฮอร์โมนรกหมู
4. การทำบัญชีครัวเรือน
5. การทำน้ำมันไบโอดีเซล / จุลทรีย์ไบโอดีเซล
6. การคัดพันธุ์ข้าว และการผสมพันธ์ข้าว
7. การทำไร่น่าสวนผสม, การทำนาอินทรีย์
8. การทำแปลงผักอินทรีย์
9. การเผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้
10. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่
11. การทำยาดมสมุนไพร, การทำน้ำยาสูตรต่างๆ
12. การทำปาทอ่งโก๋, น้ำเต้าหู้, ไข่เค็ม
13. การประดิษฐ์เครือ่งมือทางการเกษตร
14. ภาวะโลกร้อน
15. ธรรมะกับการเกษตรอินทรีย์
16.อื่นๆ

ความพร้อมของศูนย์ฯ

สถานที่ฝึกอบรมใช้บริเวณโรงสีเก่ามีพัดลมตั้งโต๊ะ ที่พักชายใช้อาคารหลังใหม่ ที่อยู่ ใกล้เคียง ส่วนที่พักหญิงมี 1 หลัง พร้อมเครื่องปรับอากาศ สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้รุ่นละ 70 คน มีโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องฉายวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ พร้อมในการจัด ฝึกอบรม

ที่ตั้ง 52 หมู่ 6 ต . วังหว้า อ . ศรีประจันต์ จ . สุพรรณบุรี 72140
โทร.0-3559-1524 ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง (โทร. 087-025-1240) ครูผึ้ง (ปรานอม เข็มเพ็ชร) (โทร. 085-296-8567)

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น