สวนเกษตรผสมผสาน

1 กรกฏาคม 2559

จุดเริ่มต้นของความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานให้เหมาะแก่พื้นที่ สำหรับสวนหม่อนไม้ได้ประยุกต์นำเอาหลักการนี้มาใช้ ด้วยการทำบ่อปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักพื้นบ้าน ไม้ผล เพื่อไว้ใช้เป็นอาหารสำหรับคนในครอบครัว และแจกจ่ายแก่ญาติพี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย โดยการนำหลักการพึ่งพาอาศัยของพืช และสัตว์ ประกอบด้วย

– การทำกสิกรรม ทำการปลูกพืชในระดับต่างๆ แบบพึ่งพาอาศัยกัน

  • พืชบนน้ำ ได้แก่ ผักบุ้ง บัวสาย ผักกระเฉด ฯลฯ
  • พืชหัว ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ฯลฯ
  • พืชเลี่ยดิน ได้แก่ สมุนไพร ผักพื้นบ้าน เช่น บัวบก ผักชีลาว ฯลฯ
  • พืชชั้นล่าง ได้แก่ ผักเหลียง ผักหวานป่า หม่อนกินผล มะเขือ พริก สับประรด ฝรั่ง มะนาว มะกรูด มะม่วงไม่รู้หาวฯ ชะอม ฯลฯ
  • พืชชั้นกลาง ได้แก่ ไผ่ หมาก เงาะ กล้วย ชมพู่ มะกอกน้ำ ขนุน ส้มโอ มะม่วง สละอินโด ฯลฯ
  • ไม้ยืนต้น ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน ยางนา ตะเคียน มะพร้าว ฯลฯ

homdin homdinn pasompasan pasompasanb pasompasanc pui

– ประมง ขุดบ่อกักเก็บน้ำ และเลี้ยงปลา ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุ้งฝอย

borpla boopag pasompasana

– ปศุสัตว์ ด้วยการเลี้ยงไก่ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่แจ้

namkai

พอเพียงจะเลี้ยงชีวิตให้อยู่อย่างมั่นคง เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง(อาหาร บุญทาน มิตรสหาย) และยั่งยืน