สุกรรณ์ สังข์วรรณะ ครูชาวนามืออาชีพ

คนต้นแบบชาวนายุคใหม่ สุกรรณ์ สังข์วรรณะ ชาวนามืออาชีพ และหมอดินอาสาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ที่มีคุณูปการต่อภาคการเกษตร ที่สั่งสมประสบการณ์การทำนามานานกว่า 30 ปี ซึ่งจะเป็นชาวนายุคใหม่ท่านแรกที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ และวิทยาการด้านการทำนา ที่ส่งเสริมการทำนาแบบลดต้นทุน และการทำนาแบบผสมผสาน ที่จะเป็นหนทางสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพชาวนาไทย

หมอดินอาสาดีเด่นระดับประเทศและต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สุกรรณ์ สังข์วรรณะ บุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคนสุพรรณบุรี ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อ ที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้อีกรายมีรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับประเทศประจำปี ๒๕๔๘เป็นเครื่องการันตีความสามารถสมกับที่เป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี

สุกรรณ์ สังข์วรรณะ ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม

sugunsungwanna

สำหรับตำแหน่งหน้าที่การงานทางด้านสังคม นอกจากจะเป็นหมอดินอาสาดีเด่นระดับตำบล/จังหวัด/ประเทศแล้ว ยังเป็น อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่าดีเด่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (FFT) ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชากร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาไร่นาสวนผสม (กรมส่งเสริมการเกษตร) รองประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองราชวัตร เลขานุการกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรหมู่ ๑ บ้านหนองเต่าทอง รองประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านหนองเต่าทอง คณะอนุกรรมการสมาคมชาวนาไทย กรรมการเครือข่ายทฤษฎีใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองราชวัตร วิทยากรหมอดิน ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน วิทยากรบรรยายด้านอาชีพการเกษตรและการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน เรื่อง การพัฒนาระบบการทำนาโดยใช่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำย่อยสลายฟาง การพัฒนาการผลิตข้างมะลิ (๑๐๕) ในพื้นที่เขตเกษตรน้ำฝน และชลประทาน และการจัดการและการผลิตผลิตภัณฑ์ฯ ระบบวิสาหกิจชุมชนฯลฯ

sugunsungwannana

สุกรรณ์ สังข์วรรณะ ได้ศึกษาการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่ ๔๓๐ ไร่ ตลอดจนศึกษาทดลองกิจกรรมด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการศึกษาเปรียบเทียบด้านการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ,สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมดังนี้
    1.1 แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก
    1.2 แปลงสาธิตและทดสอบการใช้พืชตระกูลถั่ว เพิ่มผลผลิตในนาข้าวและไม้ผล
    1.3 แนะนำสาธิตและส่งเสริมเกษตรกร ทำปุ๋ยหมัก (สารเร่ง พด.๑) ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (สารเร่ง พด.๒) และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ (สารเร่ง พด.๓) ควบคุมการเจริญของโรคพืช
  2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ,สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ,สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
  3. โครงการ คปร. (โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและระบบการเกษตร) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้า

จากการศึกษาทดลองกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรแบบยั่งยืน ได้ก่อกำเนิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีจุดเด่นด้านต่าง ๆ ได้แก่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และข้าวพันธุ์ลูกผสมต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองราชวัตรแปลงสาธิตและทดสอบการใช้พืชตระกูลถั่วเพิ่มผลผลิตในนาข้าวและไม้ผลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ โครงการหว่านวันแม่ ๑๒ สิงหาคม เกี่ยววันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมแปลงผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหารกลาวันของโรงเรียนวัดหนองไผ่บ่ออนุบาลลูกปลา โครงการประมงหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลหนองราชวัตรจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดโรงเรียนยุวชนเกษตร โรงเรียนวัดหนองไผ่ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุกจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

sugunsungwannat

ที่กล่าวมาข้างตันนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนของนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ..หากผู้อ่านท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240 เบอร์โทรศัพท์ 089-7454203

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น