สุภัทรชัย หันจรัส ชุมชนฟื้นภูมิไท

จากปัญหาวิกฤตของเกษตรกรจนทำให้เกษตรกรรายย่อยอ่อนล้า พึ่งตนเองไม่ได้ ไม่คุ้มค่า คุ้มทุน ต้องสูญเสียที่ดิน และทิ้งถิ่นฐานปล่อยให้คนชราและเด็กอยู่ตามลำพัง ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการอำนวยการโครงการคนกล้าคืนถิ่น มีนโยบายต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการ คนกล้าคืนถิ่น ขึ้นโดยเปิดรับสมัครคนกล้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการโครงการคนกล้าคืนถิ่นภาคอีสาน (ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 20 ม.14 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์ สุขภาวะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนรวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย คือ การทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆทั้งสิ้น เช่น ทำนา พืช-ผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงพืชสมุนไพรและยังส่งเสริมกลุ่มการทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จนและขยายผลเพิ่มพื้นที่และจำนวนสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว พืชผักผลไม้และอื่นๆ นอกจากนั้นยังฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยตนเองการผลิตของใช้จำเป็นในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผลิตไบโอดีเซล ไบโอแก๊สใช้เอง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ฝึกอบรมและส่งเสริมคนรักษ์ป่าและจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ ด้านสังคมและสุขภาวะชุมชน รณรงค์ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ลดความรุนแรงเด็กเยาวชนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรมวัตรและฟังเทศน์ของบรรดาสมาชิกและบุคคลทั่วไป

เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ฐานเรียนรู้สุขภาพ (ยารักษาโรค)
  1.1 การบำบัดโรคเรื้อรังด้วยตนเอง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง เป็นต้น
  1.2 สมุนไพรใกล้ตัว
  1.3 การทำน้ำสุขภาพ ผัก ผลไม้
  1.4 อาหารเพื่อสุขภาพ (มังสวิรัส)
 2. ฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฐานงานอาหาร)
  2.1 เกษตรประณีต 1 ไร่ไม่ยากไม่จน
  2.2 เทคนิคการเตรียมดิน
  2.3 เทคนิคการทำดินปลูก
  2.4 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ
  2.5 เทคนิคการผลิตลำใย ลิ้นจี่ เงาะ และมะม่วงนอกฤดู
  2.6 เทคนิคและวิธีการปลูกยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด ผักหวานป่าให้ได้ผล
  2.7 การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร
  – ข้าวกล้อง ข้าวฮาง ข้าวกาบ้า
  2.8 การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ครบวงจร
  – การผลิตอาหารสัตว์
  – การทำการตลาดข้อตกลง
  2.9 การผลิตอ้อยอินทรีย์ครบวงจร
  – การปลูกอ้อยทำน้ำอ้อยสด
  – การทำอ้อยงบ (อ้อยก้อน)
  – การผลิตน้ำตาลทรายแดง
  2.10 การเลี้ยงปศุสัตว์อย่างพอเพียง
  – สุกร
  – แพะ
  2.11 ประมงแบบพอเพียง
  – ปลา
  – กบ
  2.12 การแปรรูป
  – การถนอมอาหาร
  – เครื่องดื่มธัญพืช
  – การผลิตถั่วงอก
  – การทำน้ำเต้าหู้
  – เต้าหู้แผ่น
  – การผลิตน้ำมันมะพร้าวสูตรร้อน – เย็น
  – การผลิตน้ำมันงา
  – การผลิตน้ำมันรำข้าว
  – การทำผลไม้ดอง – แช่อิ่ม ฯลฯ
  2.13 เทคนิคการผลิตเห็ด
  – เห็ดถุงขี้เลื่อย
  – เห็ดถุงจากฟางข้าว
  – เห็ดฟาง
  – เห็ดขอนไม้
  – การแปรรูป
 3. ฐานเรียนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
  3.1 การทำหัวเชื้อแห้ง ? น้ำ
  3.2 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
  3.3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
  3.4 ปุ๋ยอัดเม็ด ? ปั้นเม็ด
  3.5 การตลาด
 4. ฐานเรียนที่อยู่อาศัย
  4.1 การสร้างบ้านดิน
  4.2 การทำอิฐบล็อกประสาน
  4.3 การทำอิฐมวลเบา
 5. ฐานเรียนเครื่องนุ่งห่ม
  5.1 การทอผ้าพื้นเมือง ลายขิด ลายแพรวา
  5.2 การตัดเย็บผ้าด้วยมือ ฯลฯ
 6. ฐานเรียนด้านอื่นๆ
  6.1 ฅนรักษ์ป่า
  – ธนาคารต้นไม้
  6.2 ฅนมีน้ำยา
  – น้ำยาเอนกประสงค์
  – สบู่เหลว
  – สบู่ก้อน
  – ยาสีฟัน
  – แชมพู ? ครีมนวดผม
  – ยาหม่องน้ำ
  6.3 ฅนเอาถ่าน
  – การผลิตถ่านอย่างพอเพียง
  – การผลิตน้ำส้มควันไม้
  6.4 ฅนมีพลัง
  – ไบโอดีเซล
  – โบโอแก๊ส
 7. ฐานงานบัญชีและแผน
  7.1 บัญชีครัวเรียน บัญชีฟาร์ม/ บัญชีกลุ่ม / องกรค์
  7.2 การทำแผนชีวิต/ครอบครัว (แผนการผลิต)
  7.3 การทำแผนชุมชน
  7.4 การนำเสนอและการจัดทำโครงการ
 8. วิชาชีพช่างต่างๆ
  8.1 ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัย กรมพัฒนานาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการคนกล้าคืนถิ่นภาคอีสาน
20 หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
โทรศัพท์ 0 86 2216106

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น