สุภัทรชัย หันจรัส ชุมชนฟื้นภูมิไท

จากปัญหาวิกฤตของเกษตรกรจนทำให้เกษตรกรรายย่อยอ่อนล้า พึ่งตนเองไม่ได้ ไม่คุ้มค่า คุ้มทุน ต้องสูญเสียที่ดิน และทิ้งถิ่นฐานปล่อยให้คนชราและเด็กอยู่ตามลำพัง ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการอำนวยการโครงการคนกล้าคืนถิ่น มีนโยบายต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการ คนกล้าคืนถิ่น ขึ้นโดยเปิดรับสมัครคนกล้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการโครงการคนกล้าคืนถิ่นภาคอีสาน (ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 20 ม.14 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์ สุขภาวะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนรวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย คือ การทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆทั้งสิ้น เช่น ทำนา พืช-ผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงพืชสมุนไพรและยังส่งเสริมกลุ่มการทำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จนและขยายผลเพิ่มพื้นที่และจำนวนสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ด้านเศรษฐกิจชุมชน ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิไท กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว พืชผักผลไม้และอื่นๆ นอกจากนั้นยังฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตเครื่องนุ่งห่มด้วยตนเองการผลิตของใช้จำเป็นในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผลิตไบโอดีเซล ไบโอแก๊สใช้เอง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ฝึกอบรมและส่งเสริมคนรักษ์ป่าและจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ ด้านสังคมและสุขภาวะชุมชน รณรงค์ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ลดความรุนแรงเด็กเยาวชนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรมวัตรและฟังเทศน์ของบรรดาสมาชิกและบุคคลทั่วไป

เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ฐานเรียนรู้สุขภาพ (ยารักษาโรค)
  1.1 การบำบัดโรคเรื้อรังด้วยตนเอง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง เป็นต้น
  1.2 สมุนไพรใกล้ตัว
  1.3 การทำน้ำสุขภาพ ผัก ผลไม้
  1.4 อาหารเพื่อสุขภาพ (มังสวิรัส)
 2. ฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ฐานงานอาหาร)
  2.1 เกษตรประณีต 1 ไร่ไม่ยากไม่จน
  2.2 เทคนิคการเตรียมดิน
  2.3 เทคนิคการทำดินปลูก
  2.4 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ
  2.5 เทคนิคการผลิตลำใย ลิ้นจี่ เงาะ และมะม่วงนอกฤดู
  2.6 เทคนิคและวิธีการปลูกยางพารา ทุเรียน ลองกอง มังคุด ผักหวานป่าให้ได้ผล
  2.7 การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร
  – ข้าวกล้อง ข้าวฮาง ข้าวกาบ้า
  2.8 การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ครบวงจร
  – การผลิตอาหารสัตว์
  – การทำการตลาดข้อตกลง
  2.9 การผลิตอ้อยอินทรีย์ครบวงจร
  – การปลูกอ้อยทำน้ำอ้อยสด
  – การทำอ้อยงบ (อ้อยก้อน)
  – การผลิตน้ำตาลทรายแดง
  2.10 การเลี้ยงปศุสัตว์อย่างพอเพียง
  – สุกร
  – แพะ
  2.11 ประมงแบบพอเพียง
  – ปลา
  – กบ
  2.12 การแปรรูป
  – การถนอมอาหาร
  – เครื่องดื่มธัญพืช
  – การผลิตถั่วงอก
  – การทำน้ำเต้าหู้
  – เต้าหู้แผ่น
  – การผลิตน้ำมันมะพร้าวสูตรร้อน – เย็น
  – การผลิตน้ำมันงา
  – การผลิตน้ำมันรำข้าว
  – การทำผลไม้ดอง – แช่อิ่ม ฯลฯ
  2.13 เทคนิคการผลิตเห็ด
  – เห็ดถุงขี้เลื่อย
  – เห็ดถุงจากฟางข้าว
  – เห็ดฟาง
  – เห็ดขอนไม้
  – การแปรรูป
 3. ฐานเรียนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
  3.1 การทำหัวเชื้อแห้ง น้ำ
  3.2 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
  3.3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
  3.4 ปุ๋ยอัดเม็ด ปั้นเม็ด
  3.5 การตลาด
 4. ฐานเรียนที่อยู่อาศัย
  4.1 การสร้างบ้านดิน
  4.2 การทำอิฐบล็อกประสาน
  4.3 การทำอิฐมวลเบา
 5. ฐานเรียนเครื่องนุ่งห่ม
  5.1 การทอผ้าพื้นเมือง ลายขิด ลายแพรวา
  5.2 การตัดเย็บผ้าด้วยมือ ฯลฯ
 6. ฐานเรียนด้านอื่นๆ
  6.1 ฅนรักษ์ป่า
  – ธนาคารต้นไม้
  6.2 ฅนมีน้ำยา
  – น้ำยาเอนกประสงค์
  – สบู่เหลว
  – สบู่ก้อน
  – ยาสีฟัน
  – แชมพู ครีมนวดผม
  – ยาหม่องน้ำ
  6.3 ฅนเอาถ่าน
  – การผลิตถ่านอย่างพอเพียง
  – การผลิตน้ำส้มควันไม้
  6.4 ฅนมีพลัง
  – ไบโอดีเซล
  – โบโอแก๊ส
 7. ฐานงานบัญชีและแผน
  7.1 บัญชีครัวเรียน บัญชีฟาร์ม/ บัญชีกลุ่ม / องกรค์
  7.2 การทำแผนชีวิต/ครอบครัว (แผนการผลิต)
  7.3 การทำแผนชุมชน
  7.4 การนำเสนอและการจัดทำโครงการ
 8. วิชาชีพช่างต่างๆ
  8.1 ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัย กรมพัฒนานาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานชุดปฏิบัติการคนกล้าคืนถิ่นภาคอีสาน
20 หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
โทรศัพท์ 0 86 2216106

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น