อะมิโนโปรตีนสำหรับพืช

21 กุมภาพันธ์ 2559 วิชาเกษตรพึ่งตน 0

พืชทุกชนิดนั้นนอกจากจะต้องการ ดิน, แสงแดด, ฝน, และอากาศ แล้วยังต้องการโปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โปรตีนถูกสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนหลายๆตัวประกอบเข้าด้วยกัน

กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ในกระบวนการสร้างโปรตีนของพืช พืชจะได้รับธาตุอาหารจาก น้ำ อากาศ ดิน และปุ๋ย พืชต้องใช้ระยะเวลานานและสูญเสียพลังงานในการนำธาตุอาหารนั้น ๆ มาสร้างเป็นกรดอะมิโน เพื่อนำมาสร้างโปรตีนอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้นการให้กรดอะมิโนโดยตรงกับพืชจะช่วยลดขั้นตอนการสร้างโปรตีน และลดพลังงานของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้พืชทุกชนิด

พืชจะสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นขึ้นมาจากองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งคือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, และไนโตรเจน เริ่มแรกนั้นพืชจะนำ คาร์บอนและออกซิเจนที่ได้จากอากาศ มาผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้ำในดิน สิ่งที่ได้เรียกว่า Carbon Hydrate กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้น Carbon Hydrate ที่ว่านี้จะถูกนำไปผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาจากดิน สิ่งที่ได้ก็คือกรดอะมิโนชนิด L

aminop

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ จะต้องมีองค์ประกอบของอินทรียสารที่เรียกว่าโปรตีน (Proteins) ในสารโปรตีนนี้ ประกอบด้วย โมเลกุลของสารย่อยต่างๆ มาต่อเรียงกันเป็บลูกโซ่ และสารย่อยๆ เหล่านั้น เรียกว่า อะมิโน แอซิด หรือ กรดอะมิโน (Amino acids) กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรดอะมิโน ก็คือ ต้นกำเนิด ของ สารโปรตีน นั่นเอง ดังนั้น กรดอะมิโน จึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า กรดอะมิโน มีอยู่ 20 ชนิด และแต่ละชนิด มีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันไป ต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

aminochain

พืชสามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ด้วยการใช้แร่ธาตุต่างๆที่ได้จากดิน จากน้ำ และ ที่
มีอยู่ในอากาศ แต่ก็มักมีข้อจำกัดตามธรรมชาติที่พืชไม่สามารถสร้าง กรดอะมิโน ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้ในบางสภาวะ พืชขาดกรดอะมิโน จนทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือ ออกดอก ออกผลได้ไม่มากหรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ดีมีคุณภาพ ดังนั้น ด้วยความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร จึงได้มีการนำเอา กรดอะมิโน สำเร็จรูป มาใช้ในการเกษตร เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงพืช (Plant growth promoter) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์

aminopags

การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันว่าจะนำไปสู่ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้น

ปริมาณการให้กรดอะมิโนแก่พืชด้วยการฉีดพ่นทางใบนั้น ต้องดูที่ชนิดของพืช และระยะการเจริญเติบโตของพืชเป็นหลัก พืชจะดูดซึมกรดอะมิโนเข้าไปผ่านทางปากใบ ส่วนปริมาณที่สามารถรับได้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิเป็นสำคัญ

กรดอะมิโนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน ในแต่ละขั้นของการสังเคราะห์ จะมีกรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิดที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการทางชีวภาพของพืช ทั้งทางตรง และทางอ้อม

นอกจากการให้กรดอะมิโนทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์

 • ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนให้กับต้นพืช
 • ช่วยลดความเครียดของต้นพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศร้อน น้ำมากเกินไป ขาดน้ำ ความหนาวเย็น
 • ช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืช
 • ช่วยในการบังคับการ ปิด-เปิด ปากใบ ของพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืช
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของ ฮอร์โมนพืช เช่น อ๊อกซิน (auxins) เอทิลีน (ethylene)
 • ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
 • ช่วยทำให้ผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อพืชแข็งแรง ทำให้ผลไม้มีคุณภาพและสุกตามอายุ
 • ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่
 • ช่วยส่งเสริมการเกิดตา และการแตกยอดใหม่
 • ช่วยฟื้นปูต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้พืชแตกใบอ่อนได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยฟื้นฟูไม้ผลที่โทรมจากการใช้สารกระตุ้นการออกนอกฤดู
 • เป็นสารคีเลทที่ช่วยนำพาธาตะอาหารพืชเข้าไปในต้นพืชได้เพิ่มมากขึ้น
 • ช่วยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง มีความต้านทานต่อสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
 • ช่วยปรับสภาพความสมดุลย์ของดิน ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันและกำกัดศัตรูพืช
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พืชจะสร้างกรดอะมิโนที่จำเป็นขึ้นมาจากองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งคือ คาร์บอน, ออกซิเจน, ไฮโดรเจน, และไนโตรเจน เริ่มแรกนั้นพืชจะนาคาร์บอนและออกซิเจนที่ได้จากอากาศมาผสมกับไฮโดรเจนที่ได้จากน้าในดิน สิ่งที่ได้เรียกว่า Carbon Hydrate กระบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้น Carbon Hydrate ที่ว่านี้จะถูกนำไปผสมกับไนโตรเจนที่พืชดูดซึมมาจากดิน สิ่งที่ได้ก็คือ กรดอะมิโน ชนิด L การที่พืชได้รับกรดอะมิโนในปริมาณที่พอเหมาะเป็นที่รู้กันว่าจะนำไปสู่ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตที่มากขึ้น แต่ก็มักมีข้อจำกัดตามธรรมชาติที่พืชไม่สามารถสร้าง กรดอะมิโน ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ทำให้ในบางสภาวะ พืชขาดกรดอะมิโน จนทำให้พืชไม่สมบูรณ์ หรือ ออกดอก ออกผลได้ไม่มากพอ หรือผลผลิตไม่สมบูรณ์ ไม่ดีและไม่มีคุณภาพ เราจึงอยากแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำกรดอะมิโน หรือกรดอะมิโนสำเร็จรูป มาใช้ในการเกษตร เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ไม่ต้องผ่านขบวนการทางชีวเคมีที่พืชต้องสร้างขึ้นเอง เสมือนหนึ่งเป็นสารบำรุงพืช (Plant growth promoter) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์

aminotreec aminotreeb aminotreea

เปรียนเทียบ ปุ๋ยเคมีและอะมิโนโปรตีนสาหรับพืช
ปุ๋ยเคมี

 • ธาตุอาหารเป็นการสังเคราะห์ โมเลกุล หยาบกว่า พืชนาไปใช้ได้น้อย
 • ไม่มีโกร๊ธฮอร์โมน และเอ็นไซม์ และ ธาตุอาหารเสริมจึงให้ผลตอบสนองช้า
 • ต้องใช้ในปริมาณมากกว่า และมีสารตก ค้างทั้งในดิน และในส่วนต่างๆของพืช

อะมิโนโปรตีนสาหรับพืช

 • ธาตุอาหารจากการสกัด โมเลกุล ละเอียด กว่า (ในรูปคีเลท) พืชนาไปใช้ได้มากกว่า
 • มีโกร๊ธฮอร์โมน เอ็นไซม์และธาตุอาหาร เสริมครบถ้วน ทาให้พืชดูดซึมอาหาร และนาไปใช้ได้ผลอย่างรวดเร็ว
 • ใช้อัตราส่วนน้อยกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่มีสารตกค้าง พืชนาไปใช้ได้หมด

เปรียนเทียบ ปุ๋ยหมักชีวภาพและอะมิโนโปรตีนสาหรับพืช
ปุ๋ยหมักชีวภาพ

 • ใช้เชื้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์สายพันธุ์ จากผู้ผลิตคัดเลือกมาหมักและใส่กาก น้าตาลให้เป็นอาหารจุลินทรีย์
 • กากน้าตาลที่ใช้เป็นอาหารจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดเชื้อรา อย่างมากมาย
 • มีกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะการหมักจาก ปลา ทาให้เกิดแมลงต่างๆ และเกิดมี อินทรีย์สารตกค้าง

อะมิโนโปรตีนสาหรับพืช

 • ไม่มีการใช้จุลินทรีย์ต่างพื้นที่ ต่างสาย พันธุ์แต่ใช้การนาสารอาหารที่จุลินทรีย์ ต้องการลงไปให้จุลินทรีย์ในท้องถิ่น
 • ไม่มีการเกิดเชื้อรา และจุลินทรีย์ในพื้นที่ จะทาหน้าที่ยับยั้งการเกิดเชื้อราอีกด้วย
 • ไม่มีกลิ่น ไม่ก่อให้เกิดแมลง และไม่มี อินทรีย์สารตกค้างในพืชผักผลไม้ มี ความปลอดภัยสูงสุด

aminomanow

นอกจากการให้ กรดอะมิโน ทางใบแล้ว ยังสามารถใช้ทางดินได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียในดินเจริญเติบโตดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากยิ่งขึ้น
โดยสรุปคือ การฉีดพ่น กรดอะมิโน แบบน้ำให้พืชทางใบนั้น เป็นการให้ กรดอะมิโน ที่สำคัญ และจำเป็นแก่พืช โดยพืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์เป็นโปรตีนได้ทันที เสมือนการให้ปุ๋ยทางลัด และเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น