เกี่ยวกับเว็บ

3 สิงหาคม 2556

เกี่ยวกับเว็บไซต์ monmai.com

ปัจจุบันแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองแบบพอเพียง โดยใช้หลักการ ศาสตร์ และการปฏิบัติ เริ่มมีปรากฏเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคนส่วนใหญ่จะทำตามความเข้าใจของตน อีกทั้งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลกระจายตัวไปตามแหล่งข้อมูล และเว็บต่างๆ จำนวนมาก เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากเว็บ ผู้รู้ การฝึกอบรม ดูงาน สัมนาทางวิชาการ และการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ สู่การพึ่งพาตนเอง

เว็บไซต์ monmai.com เป็นเว็บรวบรวม ความรู้ หลักทฤษฎี การปฏิบัติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นสำหรับ ผู้จะก้าวเดินสู่ชีวิตวิถีพอเพียง โดยมีการรวบรวมข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

ก้าวเดินสู่วิถีพึ่งตน
การเรียนรู้สู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ ไม่ใช่การมุ่งเอาชนะธรรมชาติ และกลับมาสู่รากเหง้าของชีวิตจะพบว่า เมื่อเริ่มต้นจากความพอเพียง โดยสร้างปัจจัยพื้นฐานความจำเป็นของชีวิต อาหาร บ้าน ผ้า และยา

 • อาหาร ปลูกพืชทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกเองกินเอง ปลอดภัยต่อสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เริ่มจากการปลูกพืชสวนครัว ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะกรูด มะนาว ฯลฯ ไปจนถึงป่า 3 อย่าง 4 อย่าง
 • บ้าน หลายคนอยากมีบ้านและซื้อบ้านด้วยการกู้ ผ่อนธนาคาร 30 ปี หรืออาจทั้งชีวิตเพื่อให้ได้บ้าน แต่อีกหนทางหนึ่งทำไมไม่สร้างบ้านอยู่เอง โดยการสร้างป่า 3 อย่าง 4 อย่าง เป็นต้นทุนในการทำที่อยู่อาศัย สร้างบ้านด้วยการพึ่งพาตนเอง อาจใช้เวลาเพียงไม่นาน เช่น บ้านดิน ต้นทุนน้อย ลงมือทำใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีก็มีบ้านอยู่ บ้านไม้ปลูกเอง ไม่เกิน 10 ปีมีบ้านอยู่ เป็นต้น
 • ผ้า ภูมิปัญญาบรรพชนสั่งสมวิธีการสร้างสรรค์ผืนผ้าแพรพรรณ และตกทอดสู่รุ่นลูกหลาน แต่ด้วยการนำเทคโนโลยีการทอผ้าอันทันสมัย ช่วยลดระยะเวลาในการถักทอ ทำให้ผลผลิตมีจำนวนมากและตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างครบถ้วน ในปัจจุบันมีข้อมูลจากการประเมิน คาดการว่าหากไม่มีการผลิตเสื้อผ้าบนโลกนี้ ก็ยังสามารถมีเสื้อผ้ามาใส่ได้ต่อไปอีกมากกว่า 80 ปี ดังนั้นจึงควรใช้ให้คุ้มค่า เหมาะสม และพอเพียงต่อฐานะ
 • ยา การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ความเจ็บป่วยของร่างกาย เกิดจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ ความผิดปรกติของอวัยวะ และมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เมื่อพบสาเหตุแห่งทุกข์ ก็ละเหตุนั้น หากเป็นความผิดปรกติของอวัยวะ อาจไม่สามารถป้องกันได้ หรือสุดวิสัยที่จะป้องกัน มีแต่เพียงการรักษาและบรรเทาความผิดปรกติ แต่ความจริงแล้วผลทุกอย่างเกิดแต่เหตุ เช่น การเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นการทำงานผิดปรกติของเซลล์ร่างกาย สาเหตุหลัก เกิดจากการขาดความสมดุลตามธรรมชาตของร่างกาย หากรักษาสมดุลได้จะไม่เกิดโรคได้ ส่วนสาเหตุที่เกิดจากการมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ก็สามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ การป้องกัน รักษาปัจจุบันมีแนวทางมากมายทั้งศาสตร์ทางตะวันตก ตะวันออกซึ่งเป็นทางเลือกในการรักษาตามความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขตามเหตุข้างต้นนั่นเอง

ตามรอยปราชญ์
การเรียนรู้ ที่ได้จากประสบการณ์ ที่ได้ทำการทดลอง ทดสอบเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทเรียนอันล้ำค่า และช่วยร่นระยะทางในการก้าวเดินสู่แนวทางแห่งการพึ่งพาตนเอง โดยเรียนรู้จาก ปราชญ์ของแผ่นดิน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

 • ปราชญ์ของแผ่นดิน บุคคลที่มีความคิด แนวคิด หลักการดำเนินชีวิต แนวทางการปฏิบัติในแนวทางการพึ่งพาตนเอง เข้าใจหลักสมดุลแห่งธรรมชาติ และลงมือทำอย่างจริงจัง บางท่านเป็นปราชญ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นที่รู้จักและนับถือในสายงานที่ตนเองถนัด บางท่านมีแนวทางและแนวปฏิบัติที่แบบอย่างที่ดี หลายท่านเป็นผู้อุทิศตนเพื่อคนอื่นๆ ติดตามแนวคิด วิถีแห่งปราชญ์ได้ในหมวดนี้
 • แหล่งเรียนรู้ อันเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติ ลงมือทำ และเห็นผลงาน อันเป็นตัวอย่างในแนวทางการพึ่งตนเอง ทั้งในด้าน แหล่งเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง เกษตรกรรม พลังงาน สุขภาพ ดิน น้ำ ป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้จากสถานที่จริง แล้วนำมาปฏิบัติได้

นวัตกรรมทำเอง
ภายใต้หลักการพึ่งพาตนเอง การลงมือทำด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมหลัก และแนวทางที่สำคัญมาก องค์ความรู้ที่ได้ลงมือทำ และประสบผล จึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ มีการแบ่งหมวดหมู่ดังนี้

 • ของใช้ในชีวิตประจำวัน การทำของใช้ในชีวิตประจำวันด้วยวัสดุแบบชาวบ้าน อันเป็นภูมิปัญญา การคิดค้น ประยุกต์นำมาใช้งาน ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยากมาก
 • ที่อยู่อาศัย ทำบ้านแบบบ้านๆ ด้วยมือตนเองได้
 • พลังงาน หลักการ วิธีการ ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยเทคโลโลยีที่เหมาะสมต่อคนต่อโลก
 • อาหารเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาแห่งวิถีไทยในการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร คิดค้นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประกอบ ทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอันเลิศรสแบบไทยๆ
 • เครื่องมือเกษตร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • เทคโนโลยี ประดิษฐ์คิดค้น นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีชาวบ้าน มาใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 • แสง คลื่น ประยุกต์หลักธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมและโลก

พอเพียง
หลักแห่งความพอเพียง เป็นหลักการเพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งการที่จะก้าวเดินในแนวทางนี้อย่างมั่นคง ยั่งยืน จำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยหลักแนวคิดที่ถูกต้อง ซึ่งมีปรากฎอยู่ในผืนแผ่นดินไทย จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ปราชญ์ และที่สำคัญคือ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

 • ภูมิปัญญา ความรู้อันทรงคุณค่าทีได้รับการสั่งสม สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตในแนวทางเพื่อการพึ่งตนเอง
 • ศาสตร์พระราชา พระราชาผู้ทรงเป็นดวงประทีป นำทางปวงชนให้หลุดพ้นจากความยากจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิด แนวทาง และแหล่งศึกษาทดลอง สู่แนวทางปฏิบัติที่เห็นผลอย่างชัดเจน

เรียนรู้
องค์ความรู้สู่การพึ่งพาตนเอง เป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตามหัวเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • คนและชุมชน แนวทางและแบบอย่าง สังคมแห่งการแบ่งปัน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชน สังคมอันอุดมไปด้วยวิถีแห่งการพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน นำไปสู่ชุมชนแห่งความสุข
 • จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สร้างโลก สร้างคุณค่ามหาศาลแก่โลก
 • ดิน การทำดินให้ดี คือการทำให้ดินมีชีวิต เพราะดินที่ดี คือดินที่มีชีวิต เหมาะสมต่อชีวิตพืช สัตว์ คน และชีวิตต่างๆในดิน
 • นา การทำนา ปลูกข้าว แบบพึ่งตนเอง
 • น้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสม
 • ป่า พืชผัก สมุนไพร เห็ด ไม้น้ำ ไม้ผล ไม้พุ่มเตี้ย ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้ใต้ดิน ไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกพืช ดูแล บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเอง
 • สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งาน การบริโภค ที่เหมาะสมและเกื้อกูลกับธรรมชาติ
 • สุขภาพ การดูแลสุขภาพบนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเอง

องค์ความรู้บนเว็บ ได้มาจากเว็บ ผู้รู้ การฝึกอบรม ดูงาน สัมนาทางวิชาการ และการทดลองปฏิบัติจริง แล้วสรุปเป็นแนวทางและรายละเอียดตามที่ปรากฏ และหากมีข้อมูลตรงกับการรวบรวมจากข้อเขียนในเว็บอื่น ก็นำมาใช้ในบางส่วนแล้วเรียบเรียงตามความเข้าใจของผู้จัดทำ

แหล่งที่มาของข้อมูลและภาพ

 • มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ (http://www.agrinature.or.th/)
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (http://www.agrinaturetwo.com/)
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ (http://www.banboon.org/)
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบาน่า (http://chumphontrip.com/)
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติดอยผาส้ม (http://www.watdoiphasom.org)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (http://www.wisdomking.or.th)
 • มูลนิธิชัยพัฒนา (http://www.chaipat.or.th)
 • สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (http://www.ise.in.th)
 • ข้อมูลบน facebook.com
 • ข้อมูลบน picasaweb.google.com
 • วีดิโอบน youtube.com
 • เว็บที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ข้อมูล และ ภาพประกอบ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในเว็บ อาจนำมาใช้โดยไม่ได้แจ้งเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ

เว็บรวบรวมข้อมูลความรู้สู่วิถีพอเพียง
ทีมงาน monmai.com