เขาค้อทะเลภู ผืนแผ่นดินแห่งการพึ่งตนเอง

1 ตุลาคม 2558 แหล่งเรียนรู้ 0

เขาค้อทะเลภู คือก้าวย่างหนึ่งแห่งการเดินทางของชีวิตเป็นเพียงร่องรอย บนผืนแผ่นดินที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและตัวตน ปลุกผืนดินอันทรุดโทรมป่วยไข้ให้กลับมีชีวิตเขียวขจี ชุ่มฉ่ำด้วยพืชพรรณ รังสรรค์สิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์งดงามยังความรื่นรมย์แก่สรรพชีวิต สมกับความเป็น บ้านของธรรมชาติประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรเป็นความใฝ่ฝันร่วมกันที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าประกอบกันเป็น ความงามแห่งชีวิต

ความรู้สั่งสมจากอดีตจวบปัจจุบันเกือบพันปีของบรรพบุรุษไทยลองผิดลองถูกดุจดังวีรชนนิรนามในสนามรบของการดำรงชีพ ดำรงเผ่าพันธุ์ ตกผลึกเป็นองค์ความรู้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอันประมาณค่ามิได้ ภูมิปัญญาที่ตกทอดสู่ลูกหลานและบูรณาการให้เหมาะกับยุคสมัย เป็นสายธารไหลลื่นมิรู้จบเขาค้อทะเลภูหวังเป็นส่วนหนึ่งของกระแสธาร อาศัยภูมิปัญญาไทยนำมาบรรจบกับทรัพยากรอันอุดมของผืนแผ่นดินไทยสร้างสรรค์ผลผลิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันจำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมกับเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเสมอมา โดยมีคำขวัญพึ่งตนเอง ได้ค้าขายเป็น โดดเด่นเพื่อสังคม ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินความหลากหลายทางชีวภาพชีวิตกับธรรมชาติมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นการพึ่งพาของชีวิตที่มีต่อธรรมชาติ เป็นปัจจัยอันจำเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะยากับอาหารนับเป็นความภูมิใจที่เรามีภูมิปัญญาอันลึกซึ้ง มีทฤษฎีการกินเพื่อสุขภาพอันละเอียดอ่อนดังทฤษฎีว่าด้วยรสและกลิ่นของยาหรืออาหาร ที่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเสริมสร้างหรือรักษาร่างกายซึ่งจำแนก รสและกลิ่นได้ถึง 10 ประเภท นับว่าละเอียดอ่อนที่สุดในโลกก็ว่าได้มิใช่ว่าเราฉลาดหรือโง่กว่าชาติใดแต่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างเราจึงมีทฤษฎีที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะ คือมีพืชพรรณที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพืชพรรณที่เป็นทั้งอาหารและยา พัฒนาจนเป็นผลึกความรู้ เป็นมรดกของชาวไทยตกทอดมาเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับรสและกลิ่นของยาและอาหารอดีตกาล ตั้งแต่เทคโนโลยียังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันองค์ความรู้ในอดีตจำแนกแยกแยะและอธิบายการใช้ยาและอาหารอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งแม้จะไม่มีชื่อสารสำคัญ ชื่อวิทยาศาสตร์หรือการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพราะได้ทดลองจริงๆ กับมนุษย์มาเกือบพันปีและยังใช้ได้ดีในปัจจุบันเพราะมันคือความเหมาะสมที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบให้กับชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง

kaokortalaepoopay kaokortalaepoopag

ป่าเป็นพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดีตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ ดิน น้ำ ฟ้า ให้กำเนิดสรรพชีวิต พืชและสัตว์ คือภาพสะท้อน ชี้บอกเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ มนุษย์เป็นเพียงผู้อาศัย มิใช่ผู้บงการ การมีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ มิเพียงแต่จะได้สุขภาพกายที่ดีเท่านั้น ยังช่วยพัฒนาจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีพื้นที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของเขาค้อทะเลภู คือป่า อีกร้อยละ 15 เป็นผืนน้ำ ย่อมเหมาะกับการพักผ่อน การศึกษาระบบนิเวศ พืชพรรณไม้ เห็ด นกและแมลงต่างๆ เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ แมงมุม หิ่งห้อย และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ป่าของขาค้อทะเลภูยังให้ประโยชน์ด้านอาหาร ยา ของใช้ สิ่งประดิษฐ์ และสิ่งปลูกสร้างอีกด้วย

สภาพภูมิศาสตร์ถูกกำหนดโดยธรรมชาติ

ในทำนองเดียวกันชีวิตและสังคม ก็ไม่พ้นกรอบของธรรมชาติที่ครอบไว้ด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของชีวิตและสังคม ก็มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นกันการเคลื่อนไหวที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นหนทางสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นั่นคือองค์เอกภาพ ของชีวิตกับธรรมชาตินั่นเอง

kaokortalaepootrn

เขาค้อทะเลภูจึงกำหนดพื้นฐานกิจกรรมทั้งปวงโดยมีปณิธาน 5 ดี คือ

 1. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 2. มีอาหารที่ดี
 3. มีกาย และใจที่ดี
 4. มีกิจกรรมที่ดี
 5. มีรากฐานภูมิปัญญาไทยที่ดี

เขาค้อทะเลภูมุ่งเน้นการพึ่งตนเองและไม่ตกเข้าไปในแรงเหวี่ยงของสังคมบริโภคที่ผลิตเพื่อตลาดเป็นหลัก แต่เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณค่าจากพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพรผลิตเพื่อตนเองอย่างสร้างสรรค์ เมื่อมีผลิตผลที่ล้นเกินจึงกระจายออกไป โดยมีเข็มมุ่ง พึ่งตนเองได้ ค้าขายเป็น โดดเด่นเพื่อสังคม และมีหลักปฏิบัติดังนี้

 1. สร้างรายได้จากความหลากหลายของสินค้าและบริการ ไม่พึ่งพาเพียงอย่างเดียว
 2. ทำเกษตรอย่างหลากหลาย ไม่ปลูกพืชชนิดหนึ่งชนิดใดมากเกินไปเพราะจะตกอยู่ภายใต้การครอบงำและพึ่งพาระบบตลาดเดิมการผลิตและการตลาดจะต้องยังคงรักษาความเป็นอิสระพึ่งตนเองได้
 3. การลงทุนการผลิต เน้นความเหมาะสมของขนาด เทคนิคการผลิตแบบพื้นบ้านอาศัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยให้เต็มที่ศึกษาเทคนิคสมัยใหม่อยู่เสมอใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและให้ความสำคัญกับคุณค่าของคนมากกว่าเทคโนโลยี
 4. วัตถุดิบในการผลิตเน้นสิ่งที่มีอยู่หรือสร้างสรรค์ของตนเองและในชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณ์จาภายนอกให้มากที่สุด
 5. ทำการค้าแบบเกื้อกูล และสร้างสรรค์ ไม่มีเป้าหมายในการแสวงหากำไรสูงสุด มุ่งหวังความสุข มิตรภาพและความเอื้ออาทร โดยถือการค้าขายเป็นเพียงวิธีการเลี้ยงชีพ ไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต
 6. กิจกรรมทั้งหลายในการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกลับต้องเสริมสร้างและพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย นำทั้งสองอย่างมาบรรจบกันอย่างสร้างสรรค์เป็นผลผลิตอันจำเป็นต่อชีวิต

kaokortalaepoolan

เขาค้อทะเลภูตระหนักดีว่า ลำพังแต่การทำเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่อาจสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ ความสำเร็จของการพึ่งตนเองทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคมประเทศต้องอาศัยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยมีความมั่งคั่งทั้งทรัพยากรและภูมิปัญญาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีอายุจำหน่ายสั้น เน่าเสียง่าย ไร้อำนาจต่อรอง เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จึงแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นเบื้องต้น

kaokortalaepoosom kaokortalaepoosin

เขาค้อทะเลภูมีการพัฒนาโรงงานผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีแนวความคิดในการผลิตสินค้าอย่างหลากหลาย และไม่ผลิตสินค้าชนิดใดมากจนเกินไป ให้สอดคล้องกับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อรักษาคุณภาพ ตลอดจนแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการผลิต เขาค้อทะเลภูพร้อมที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ดังที่ได้ปฏิบัติเสมอมา เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ โดยเฉพาะพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรโดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การผลิต จำหน่าย วิจัยค้นคว้าและพัฒนา เขาค้อทะเลภูมีสินค้าหลากหลายที่จำเป็นแก่การครองชีพด้านกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และหัตถกรรม เช่น ชาสมุนไพร เครื่องดื่มผลไม้และสมุนไพร แยม เบเกอรี่ น้ำมันหอมระเหยน้ำมันนวดตัว ผลิตภัณฑ์หอมระเหย ลูกประคบ สมุนไพรรอบตัว สบู่ก้อน ยาหม่อง ครีมล้างหน้าสมุนไพร น้ำมันงา น้ำมันทานตะวัน และน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น

kaokortalaepoologo kaokortalaepoomap

ทำเลที่ตั้ง
เขาค้อทะเลภูตั้งอยู่ที่ 137 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 ภาคเหนือตอนล่าง ติดถนนสายหลักของเขาค้อคือสายแคมป์สน-สะเดาะพง เนื้อที่ 200 ไร่ พื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มติดลำธาร 2 สาย ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเกือบ 3,000 ฟุต อากาศหนาวและเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 17 องศาเซลเซียส มีชุมชนต่างๆ ล้อมรอบทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา
โทร.0 5675 0061-2 โทรสาร 0 5675 0063

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น