การเลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา

การเลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ดในสวนยางเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ เกษตรกรบางรายอยากที่จะเลี้ยงแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอเนื่องจากจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการเลี้ยงแต่ละรอบ

เกษตรกรในตำบลทุ่งใหญ่ มีอาชีพการทำสวนยางพารา บางเครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่นเลี้ยงวัว แพะ เป็ด ไก่ หมู ฯลฯ ซึ่งจากประสบการณ์จริงของเกษตรกร พบว่าการเลี้ยงเป็ดในสวนยางพาราอายุ 2 – 3 ปี ให้ประโยชน์สูงสุด เพราะเป็ดจะช่วยกำจัดวัชพืช และเพิ่มความชื้น และปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ต้นยางพาราด้วย สามารถควบคุมวัพืชทั่ว ๆ ไปได้ โดยเฉพาะหญ้าคาได้เป็นอย่างดีทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เพราะมูลเป็ดเป็นการเพิ่มปุ๋ยและให้ความชื้นแก่ดิน (หากสามรถเลี้ยงห่านร่วมด้วยก็จะสามารถป้องกันงูพิษได้อีกทางหนึ่งด้วย)

ขั้นตอนและวิธีการ

  1. ใช้ลวดตาข่ายหรืออวนล้อมบริเวณสวนยางพารา (อายุ 2 – 3 ปี) ที่มีวัชพืชมากและต้องการกำจัด
  2. นำเป็ดรุ่นเดรยวกันประมาณ 50 – 100 ตัว ปล่อยในบริเวณตาข่ายที่ล้อมไว้
  3. จัดรางน้ำ – อาหาร ให้อยู่รอบ ๆ พื้นที่บริเวณต่ข่าย และสามารถย้ายรางน้ำ – อาหารได้ตามความเหมาะสม
  4. ทำจากพื้นที่บรเวณเล็ก ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มเป็นวงกว้าง จนทั่วทั้งบริเวณ

pedyangsuan pedyanglao pedyangbo

ปัญหาอุปสรรค

  • ต้องมีมาตราการจัดการกับอันตรายจากสิ่งรบกวน เช่น สุนัข
  • ต้องอยู่ในบริเวณใกล้กับที่พักอาศัยเพราะดูแลได้ง่าย
  • มีเสียงและกลิ่นรบกวน
  • หาแหล่งน้ำยาก

เลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา
คุณลุง มารินทร์ หนุนอานันท์ ชาวบ้านอำเภอเมือง สตูล เลี้ยงเป็ดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ด้วยกลวิธีทำมานาน นำเป็ดมาเลี้ยงในป่าสวนยางพาราของตัวเอง เพื่อหวังผลไว้ขาย เพราะรู้ว่าประโยชน์จากเป็ดมีมาก ทั้งไม่มีโรคระบาดและโตเร็ว ที่สำคัญยังช่วยกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะหญ้าคา แถมมูลนั้นยังเป็นปุ๋ยแก่ต้นยางพาราอย่างดี

pedyangs

โดย สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด วิชาเกษตรพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น