โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

8 พฤศจิกายน 2556 ศาสตร์พระราชา 0

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้มีพระราชดำริให้ คุณ ดิสธร วัชโรทัย (คุณใหม่) รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเรียกว่า ? ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ?และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลง เกษตรขึ้น

changhaomanpai

changhaomanch

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี
 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย

 • การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
 • การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
 • การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
 • การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
 • แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
 • แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
 • การทำปุ๋ยหมัก
 • การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก มะละกอ มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวห้าว ฯลฯ
 • การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส มะระขี้นก ผักหวานบ้าน ฯลฯ

changhaomanwin
changhaomanway
changhaomanrai
changhaomanpag

สำหรับผลผลิตในโครงการฯ ผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ จากโครงการมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการล้างทำความสะอาด คัดเกรด ตัดแต่ง และบรรจุภาชนะ พร้อมนำไปจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองงานส่วนพระองค์ (ห้องเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรดา) ,ร้านโกลเด้นเพลสทั้ง 5 สาขา ,ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สภาพพื้นที่เดิม
เป็นพื้นที่ที่เป็นเขตแห้งแล้งมีปริมาณฝนตกน้อย โดยปกติจะมีเมฆฝนครึ้ม แต่ส่วนใหญ่จะถูกแรงลมพัดไปตกในพื้นที่อื่นพื้นที่เดิมเกษตกรทำการปลูกพืชไร่ ได้แก่ สับปะรด อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มะนาว มะละกอ กล้วย และยูคาลิปตัส

แหล่งน้ำ

 • บ่อขุด
 • อ่างเก็บน้ำหนองเสือ

การบริหารโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย คณะทำงาน 5 คณะ ได้แก่

 • คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานสนับสนุนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง1) เป็นประธาน และนายอำเภอ ท่ายาง เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการโครงการด้านการเกษตร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง 2) เป็นประธาน และเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอท่ายาง เป็นประธาน และนายปิยวัฒน์ คำมูล นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก เป็นเลขานุการ

 

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เชื่อมติดต่อกับตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง ที่จุดพิกัด 47PNQ770-092 ระวาง 4934 III แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ติดอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก

changhaomanmap

การเดินทาง
จากอำเภอท่ายางผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ไปตามเส้นทางตำบลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น