โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

8 พฤศจิกายน 2556 ศาสตร์พระราชา 0

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้มีพระราชดำริให้ คุณ ดิสธร วัชโรทัย (คุณใหม่) รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเรียกว่า ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลง เกษตรขึ้น

changhaomanpai

changhaomanch

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี
 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย

 • การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
 • การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
 • การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
 • การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ
 • แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
 • แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
 • การทำปุ๋ยหมัก
 • การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก มะละกอ มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวห้าว ฯลฯ
 • การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส มะระขี้นก ผักหวานบ้าน ฯลฯ

changhaomanwin
changhaomanway
changhaomanrai
changhaomanpag

สำหรับผลผลิตในโครงการฯ ผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ จากโครงการมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการล้างทำความสะอาด คัดเกรด ตัดแต่ง และบรรจุภาชนะ พร้อมนำไปจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองงานส่วนพระองค์ (ห้องเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรดา) ,ร้านโกลเด้นเพลสทั้ง 5 สาขา ,ตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สภาพพื้นที่เดิม
เป็นพื้นที่ที่เป็นเขตแห้งแล้งมีปริมาณฝนตกน้อย โดยปกติจะมีเมฆฝนครึ้ม แต่ส่วนใหญ่จะถูกแรงลมพัดไปตกในพื้นที่อื่นพื้นที่เดิมเกษตกรทำการปลูกพืชไร่ ได้แก่ สับปะรด อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ มะนาว มะละกอ กล้วย และยูคาลิปตัส

แหล่งน้ำ

 • บ่อขุด
 • อ่างเก็บน้ำหนองเสือ

การบริหารโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย คณะทำงาน 5 คณะ ได้แก่

 • คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานสนับสนุนการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง1) เป็นประธาน และนายอำเภอ ท่ายาง เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายสนับสนุนและบูรณาการโครงการด้านการเกษตร ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง 2) เป็นประธาน และเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอท่ายาง เป็นประธาน และนายปิยวัฒน์ คำมูล นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง เป็นเลขานุการ
 • คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก เป็นเลขานุการ

 

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เชื่อมติดต่อกับตำบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง ที่จุดพิกัด 47PNQ770-092 ระวาง 4934 III แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ติดอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก

changhaomanmap

การเดินทาง
จากอำเภอท่ายางผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ไปตามเส้นทางตำบลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น