โชติวิชช์ โวหารเดชวรนันท์ ผู้พลิกชีวิตจากคนเมืองสู่ชีวิตชาวนา

17 กุมภาพันธ์ 2560 ปราชญ์ของแผ่นดิน 0

การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง มีกินมีใช้ไม่กู้หนี้ยืมสิน ปลูกข้าว สีข้าวเอง แบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ขอชื่นชมในการทำเกษตรแบบยั่งยืน

วิทยากรจิตอาสา ให้ความรู็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • คำนิยามความพอเพียง
  • เงื่อนไขการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • การนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  • ผลของการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  • พระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
  • การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบข้าราชการ
  • โครงการใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

https://www.facebook.com/people/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/100003784917615

ที่อยู่
บ้านหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น