โอ่งชีวิต แนวคิดพิชิตหนี้

28 พฤษภาคม 2559 ภูมิปัญญา 0

การรู้ชีวิตคือ การรู้จักจักตนเองและเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การรู้จักตนเอง (Self-awareness)รวมถึงการรับรู้และรู้จักความสามารถของตนเอง จะต้องรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร รู้อารมณ์ของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสม เริ่มจากการรู้ตัว หรือการมีสติ การรู้จักตนเองเป็นการวางรากฐานของตนเองและครอบครัว รู้จักคิด รู้จักใช้เงินทองที่หามาได้ แยกใช้ แยกเก็บออม เพื่ออนาคตที่มั่นคง ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับสิ่งที่ผิดพลาด และความสามารถเท่าที่มีอยู่ ต่อสู้กับความลำบาก รวมทั้งการยอมรับและเข้าใจผู้อื่น จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ongcheewits

การรู้จักตนเองต้องเรียนรู้ถึงแผนชีวิต สามารถคิดและจัดการแผนชีวิตได้อย่างรู้ทิศทาง รู้ที่มาแห่งรายได้ รู้แนวทางที่ต้องใช้จ่ายที่จำเป็น มองเห็นถึงส่วนที่ต้องเก็บออม พร้อมที่จะดำเนินการตามแผนการควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และการประเมินผลเพื่อให้เห็นผลอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงจะสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีทิศทาง แผนจึงเป็นแสงไฟส่องทางสามารถนำแผนมาเป็นเครื่องมืออุดรูรั่วของรายได้ในครัวเรือนที่จะมีผลต่อการออมและเกิดการลงทุนในครัวเรือนได้มากขึ้น แผนจึงเปรียบเสมือนโอ่งชีวิตที่วิเคราะห์ได้หลายแนวทาง ดังภาพ

ongcheewitpay

หากครอบครัวเปรียบเสมือนโอ่งชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องบันทึกเป็นประจำ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินและวิเคราะห์ฐานะของตนเองและครอบครัว การจดบันทึกทำให้ทราบที่มาของเงินและรายการที่ทำให้เงินรั่วไหลออก เมื่อนำรายการเหล่านั้นมาประเมินและแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ นำแต่ละหมวดมาวิเคราะห์จะทำให้พบสิ่งที่ดีมีค่า และสิ่งไม่ดีไม่มีราคา ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การจดบันทึกรายการต่างๆในครัวเรือน จึงจำเป็นสำหรับการจัดทำแผน/เป้าหมายทางการเงินในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง แผน/เป้าหมายการเงินในครัวเรือน ควรคู่กับระบบบัญชีในครัวเรือน ซึ่งต้องกำหนดรูปแบบให้มีความสอดคล้องกันมีการกำหนดรายการแยกเป็นหมวดหมู่ ด้านรายรับ รายจ่าย ที่ง่ายต่อการจดบันทึก

ongcheewitomm

ปัญหาการเงินของทุกคนก็เหมือน โอ่งรั่ว มีรั่วอยู่หลายรู ทั้งเรื่อง หวย การพนัน ดอกเบี้ย เหล้า บุหรี่ ยารักษาโรค อาหาร ของใช้ เสื้อผ้า ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง (สำหรับเกษตรกร) ค่าเทอมลูก (ยิ่งโรงเรียนแพง รายจ่ายก็ยิ่งมาก) ซึ่งเราต้องถามตนเองว่า ถ้าโอ่งเรารั่ว จะเลือกหาน้ำใส่โอ่ง หรือจะอุดรูรั่วของโอ่งก่อน

ongcheewitjai

คำตอบในเรื่องนี้ชัดเจนมาก ถ้าโอ่งรั่ว ก็ป่วยการที่จะหาน้ำตักใส่เพิ่ม ต้องอุดรูก่อนแล้ว จึงค่อยหาเงินหารายได้เพิ่ม ไม่งั้น แม้จะมีรายได้มากเท่าไร ก็จะไม่พอ เพราะคนมันอยาก ยิ่งมีก็ยิ่งใช้ ยิ่งมีก็ยิ่งเป็นหนี้ ยิ่งมีก็ยิ่งรั่ว ตรงนี้จึงต้องรู้จักทำบัญชีประจำเดือนหรือบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้ว่ารูรั่วของการใช้จ่ายอยู่ตรงไหน แล้วไปอุดรูรั่วเหล่านั้นเสีย ครั้นทำได้เช่นนี้ ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ การมีรายได้พอกับรายจ่าย และมีชีวิตที่เป็นสุข

แนวทางที่จะใช้แก้ไข ปัญหารายได้ไม่พอจ่าย และ การใช้จ่ายไปอย่างไม่มีสติ เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินของแต่ละคน จึงอยู่ที่จะรู้จักบังคับตนเองให้เริ่มหัดทำ บัญชีครัวเรือน ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้น

  • ขั้นแรก จดรายได้และรายจ่าย เพื่อดูว่า ในแต่ละเดือน เราได้เงินมาเท่าไร และใช้ไปเท่าไร
  • ขั้นที่สอง วิเคราะห์ว่า ที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือน จ่ายไปกับอะไรบ้าง แยกเป็นรายจ่ายที่จำเป็น กับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย
  • ขั้นที่สาม ครั้นเห็นว่าใช้จ่ายอะไรไป ก็ให้เริ่มค่อยๆ ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปทีละอย่าง

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ภูมิปัญญา

แสดงความคิดเห็น