KU-GREEN ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง

24 กันยายน 2559 เทคโนโลยี 0

มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย และเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรกว่า 3 ล้านคน แต่มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพถ เนื่องจากหัวมันสำปะหลังส่วนใหญ่นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าได้จำกัด และขาดเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มชนิดอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากกว่า ทำให้มันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่ทุกรัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณกอปรกับสหภาพยุโรปผู้นำเข้ารายใหญ่มันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย ได้ประกาศปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (The Common Agricultural Polocy Reform) ทำให้ปริมาณส่งออกและราคามันสำปะหลังแปรรูปลดลงและอนาคตปัญหานี้จะรุนแรงยิ่งขึ้น

kugreen1
ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพิ่มมากขึ้น และบางครั้งใช้มากเกินความจำเป็นการกำจัดภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟมหลังการใช้งานได้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงทำให้หลายประเทศออกกฎหมายด้านการจัดการวัสดุและภาชนะบรรจุหลังการใช้งานและออกกฎหมายห้ามใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม บรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน จึงได้สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ทดแทนภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม เป็นการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหามันสำปะหลังล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณ ที่ใช้ในการจัดการขยะดังกล่าว และภาชนะบรรจุหีบห่อสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศสูงมาก สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

kugreen2

สิทธิบัตร และรางวัล
ผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลาย ได้ทางชีวภาพ ได้รับสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ยื่นจดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-Patent) แล้ว
ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังได้รับรางวัล Hith Potential in EU Market จาก Non Food Private Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างงานนิทรรศการ BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN :
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาชนะบรรจุคงรูป มีฟองอากาศกระจายภายในเนื้อวัสดุ ลักษณะคล้าย โฟมพลาสติกใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแบบใช้ครั้งเดียว (Single use หรือ Disposable package) ผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างได้แก่

 • ชาม 600 มิลลิลิตร
 • ถ้วย 280 มิลลิลิตร
 • จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว
 • จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว
 • ถ้วยทรงสูง 500 มิลลิลิตร
 • ถ้วยทรงสูง 250 มิลลิลิตร
 • ถ้วยกาแฟ 150 มิลลิลิตร
 • ถาดสี่เหลี่ยมทรงตื้น
 • ถาดสี่เหลี่ยมทรงลึก
 • กล่องอาหารหรือ Lunch Box – ชาม 400 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดล็อค
 • ถาดอาหาร 3 หลุม

kugreen4

การใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุเหมาะสมกับการบรรจุอาหารโดยตรง ทั้งอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อการใช้ครั้งเดียวสามารถบรรจุได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารเลว อาหารเย็น และอาหารร้อนและสามารถใช้อุ่นอาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN

 • ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค อาหารจานด่วน หรือ Fast Food
 • ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค จัดส่งถึงบ้าน
 • อุตสาหกรรมอาหาร อาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • โรงอาหารในสถาบัน โรงงาน บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ
 • โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องแยกอาหารเป็นสัดส่วน
 • สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน วนอุทยาน ชายทะเล
 • สนามกีฬา สถานที่จัดการแสดง การประชุม/สัมมนา
 • บริการอาหารบนเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร เรือโดยสาร
 • ร้านอาหารริมบาทวิถี หาบเร่ แผงลอย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ยังเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องแยกภาชนะบรรจุอาหารให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา และสุขอนามัย การใช้ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จะช่วยลดภาระ ทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาให้ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บและทำความสะอาดภาชนะบรรจุแบบเดิมที่ใช้

KU-GREEN ปลอดภัย ไร้ขยะ :
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถิดิบชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ และสารแต่งเติมที่อนุญาตให้ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จึงเป็นภาชนะที่ปลอดภัยใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง ปราศจากอันตรายจากสารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่อาจเคลื่อนย้ายจากภาชนะเข้าไปปนเปื้อนอาหารซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในกรณีที่ใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกบางประเภท
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพเป็นหลักเมื่อเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ KU-GREEN หลังการใช้งาน อย่างเป็นระบบจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร สัตว์ หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก จึงไม่มีขยะเหลือทิ้งให้เป็นภาระต้องนำไปกำจัดอีก อนึ่งหากไม่มีการเก็บรวบรวม นำมาใช้ประโยชน์อีกผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ที่ทิ้งไปจะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ โดยไม่ก่อนให้เกิด มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานต้นแบบ :
อาคารโรงงานต้นแบบ KU-GREEN ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำลัง การผลิตประมาณ 12,000 ชิ้นต่อวัน

kugreen3

ชื่อผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 02-562-5054
e-mail fagintp@ku.ac.th

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด เทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น