ชนวน รัตนวราหะ ผู้มีหัวใจอินทรีย์

ชนวน รัตนวราหะ นักวิชาการอิสระ อดีตประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (ประธานผู้ก่อตั้ง) ผู้มีหัวใจอินทรีย์ ยังคงขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้วิถีอินทรีย์ ที่สวนป่าไร่นาผสม ที่มีหัวใจเต็มร้อยกับแนวทางการพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ฯลฯ โดยเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ผ่านสู่ชนรุ่นหลังอย่างตั้งอกตั้งใจ

chanuanrtwrha

ระบบนิเวศเกษตร คือ ระบบการผลิตพืช สัตว์ ประมง และป่าไม้ ที่มนุษย์ได้กระทำให้เกิด
ขึ้นในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ เพื่อการแลกเปลี่ยน และเพื่อการค้าขาย โดยมีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืชและองค์ประกอบที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ ดิน น้ำ อากาศและแสงแดด ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมไปถึงปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและการเมือง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนั้นจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันที่ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศเกษตร

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น