นวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน

6 สิงหาคม 2558 สุขภาพพึ่งตน 0

แรงบันดาลใจในการทำผลงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน 3 ปี 9 เดือนที่ได้เข้ามาทำงานส่งเสริมสุขภาพได้เห็นปัญหาในผู้ป่วยเบาหวานจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือ ส่วนใหญ่มีอาการมือชา ดังนั้นจึงได้มีแรงบันดาลใจจัดทำนวัตกรรมที่จะช่วยบรรเทาอาการมือชาและส่งเสริมการบริหารมือในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นนวัตกรรมทำใช้เองที่บ้านได้ค่าใช้จ่ายไม่แพง

จากการสำรวจภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพนงามปี 2555พบว่า มารับบริการด้วยอาการชามือจำนวนร้อยละ 40.56 ปี 2556 พบว่า มารับบริการด้วยอาการชามือ ร้อยละ 49.23 จะเห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการด้วยอาการชามือเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การอักเสบของเยื่อบุข้อ เยื่อหุ้มเอ็นจากโรคต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบได้จัดทำนวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นเพื่อบรรเทาอาการชามือ ลดอัตราการมารับบริการและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพนงามจึงได้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการด้วยอาการชามือจำนวน 64 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้นวัตกรรมจำนวน 32 คน ไม่ใช้นวัตกรรมจำนวน 32 คน ระยะเวลาศึกษา 1 เดือน

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน อุปกรณ์ที่ใช้ ลูกโป่ง แป้งมัน และเม็ดนุ่น

ขั้นตอนการทำนวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 1. นำแป้งมันใส่ในลูกโป่ง
 2. นำเม็ดนุ่นใส่ตามลงไปจนลูกโป่งมีขนาดที่มือสามารถกำและนวดได้
 3. รัดปลายลูกโป่งเพื่อป้องกันเม็ดนุ่นรั่วออกมา
 4. นำลูกโป่งอีกใบมาซ้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดนุ่นรั่วและเพิ่มความนุ่มนวล
 5. ทดลองใช้ลูกโป่งกดจุดกับผู้ป่วยเบาหวาน
  pongtangsa

วิธีใช้นวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์

 1. นำลูกโป่งกดจุดมานวดฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นลง นับ 15-20 ครั้ง
 2. ใช้มือข้างขวากดลงบนลูกโป่งกดจุด โดยใช้ปลายนิ้วนับ กดปล่อย 15-20 ครั้ง
 3. ใช้มือข้างซ้ายกดลงบนลูกโป่งกดจุด โดยใช้ปลายนิ้วนับ 1 ถึง 20 กดคลาย 15-20 ครั้ง
 4. ใช้มือขวากำลูกโป่งเต็มฝ่ามือ กำคลาย 15-20 ครั้ง
 5. ใช้มือซ้ายกำลูกโป่งเต็มฝ่ามือ กำคลาย 15-20 ครั้ง
 6. นำลูกโป่งกดจุดมานวดฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นลงนับ 15-20 ครั้ง

pongtangs pongtangn pongtanga

ผลการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชามือในกลุ่มทดลอง อาการชามือลดลง ร้อยละ 87.60 ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์ กลุ่มทดลอง ร้อยละ 95.40 กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 12.40 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุป กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชามือใช้นวัตกรรมลูกโป่งมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใน1เดือนมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม อาการชามือลดลง และมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพนงามลดลง เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีสุขภาพดีลดการใช้ยาจากสถานบริการและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานบริหารกล้ามเนื้อบริเวณมืออย่างต่อเนื่อง

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด สุขภาพพึ่งตน

แสดงความคิดเห็น