โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

12 สิงหาคม 2558 ศาสตร์พระราชา 0

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้พบเห็น สภาพป่าไม้พื้นที่ต่างๆ ซึ่งเคย อุดมสมบูรณ์มาก่อน ถูกบุกรุกและทำลายไป อย่างมากมาย ทำให้เกิดสภาวะความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก รวมทั้งการอุปโภค, บริโภค ผลที่ตามมาก็คือ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร จึงได้ทรงมีพระราชดำริ จัดตั้งโครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้าขึ้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันกลมกลืนในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” โดยให้ราษฎรร่วมมือกัน ปลูกป่าและดูแลรักษาป่ารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความรักถิ่นฐาน ที่อยู่และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบ ให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม ให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมทั้งทำการส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติม ให้กับประชาชนที่อยู่รอบป่า ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงครอบครัว เพื่อที่จะหยุดการบุกรุกทำลายป่า และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ ให้คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งจากพระราชดำริดังกล่าว พระองค์ทรงได้จัดตั้ง เป็นโครงการขึ้น โดยพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่”

bannleknaipay bannleknaipas

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น