ประภาส สุวรรณรัตน์ ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรผสมผสาน

ประภาส สุวรรณรัตน์ ได้นำความรู้ด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านเกษตรกรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ครูประภาส สุวรรณรัตน์ เกิดที่บ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จำกัดได้ผลผลิตดี สามารถปลูกมะนาวในปล้องบ่อให้ผลผลิตทั้งปี ขยายพันธุ์ผักที่มีคุณภาพดี โดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติทำให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง แบ่งเครือข่ายการปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ในชุมชน ฝึกเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องการตลาดจากการขายผลผลิต ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เป็นต้นแบบให้กับชุมชน

ชีวิต การศึกษา การเรียนรู้ และการทำงาน
ภาพที่ 2ครูประภาส สุวรรณรัตน์ ภูมิลำเนาเป็นคนบ้านปลักหล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนวัดคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเวลา ๓ ปี และย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลอง หอยโข่ง จังหวัดสงขลา จึงเป็นโรงเรียนในภูมิลำเนาตนเองจนถึงปัจจุบัน

ครูประภาส สุวรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท จริงจัง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของครูและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสูง อดทน เสียสละ กตัญญู มีความเป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้

องค์ความรู้
ครูประภาส สุวรรณรัตน์ เกิดจากครอบครัวของเกษตรเห็นพ่อ แม่ ทำสวน ทำนา มาตั้งแต่เด็ก ได้ซึมซับ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเกษตรจากอย่างที่ครอบครัวใช้ประกอบอาชีพ ประกอบกับเมื่อเป็นครูในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้สอนวิชางานเกษตรต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓๕ ปี สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ปฏิบัติ ศึกษาอบรมเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดและเข้าอบรมเกี่ยวกับการเกษตรที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นจนเกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้นำองค์ความรู้ทางการเกษตรจัดการเรียน การสอน ในโรงเรียนอย่างจริงจังจนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์

prapassuwanratn

การถ่ายทอดความรู้
การสอนวิชางานเกษตรในโรงเรียนถือเป็นภารกิจหลักของครูประภาสทั้งในโรงเรียนตนเองและเป็นวิทยากรให้แก่โรงเรียนอื่นๆ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เครือข่ายกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ยุวหมอดิน ชมรมวิทย์เกษตร ศูนย์การเรียนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขอชุมชนและศูนย์เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักเรียนและชุมชน

วิธีการถ่ายทอดความรู้

ครูประภาสมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบโครงงานได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อเทคโนโลยี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาโดยการจัดนิทรรศการ จัดทำแผ่นพับเผยแพร่และจัดพื้นที่ทำการเกษตรของโรงเรียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริไว้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและชุมชนผู้สนใจ

การที่นายประภาส สุวรรณรัตน์ เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม(เกษตรผสมผสาน) เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕

การศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านปลักคล้า
  • ระดับมัธยมศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  • ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกียรติคุณที่ได้รับ ได้แก่

  • พ.ศ. ๒๕๓๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น ๔ จัตุรถาภรณ์
  • พ.ศ. ๒๕๓๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้น ๓ ตริตาภรณ์
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  • พ.ศ. ๒๕๕๔ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน) จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น