ขี้ผึ้งพาราฟิน (Paraffin wax)

ขี้ผึ้งพาราฟินเป็นไขมันที่ได้จากการกลั่นจากปิโตรเลียม ซึ่งจะได้สารเคมีในกลุ่ม Alkane Hydrocarbon โดยมีสูตรโครงสร้างคือ CnH2n+2 มีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ คล้ายขี้ผึ้ง มีจุดหลอมเหลวที่ 47-64 องศาเซลเซียส ไม่ละลายน้ำ แต่สามารถละลายได้ใน Ether, Benzene และ Ester บางชนิด ซึ่งพาราฟินบริสุทธิ์จะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ปกติขี้ผึ้งพาราฟินจะไม่นำมาใช้สัมผัสกับอาหารโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกระจายของสารเข้าสู่อาหาร และเมื่อได้รับอาหารที่มีการปนเปื้อนสารดังกล่าวสะสมในปริมาณมากอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้ มีการนำขี้ผึ้งพาราฟินไปใช้เคลือบภาชนะบรรจุหลายชนิด, การผลิตเทียน และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

parafintean

พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส
คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์

ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด

 • สี ขาว
 • ค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3
 • ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
 • กลิ่น เล็กน้อย
 • ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
 • จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส) 48-68
 • จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (องศาเซลเซียส) 66-69
 • จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) 204-271
 • จุดเริ่มติดไฟ (องศาเซลเซียส) 238-263
 • จุดเดือด (องศาเซลเซียส) 350-430
 • ค่าความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส (เซนติสโตก) 3.1-7.1
 • จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล – 9-36
 • ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 20 max/ค่าสูงสุด

การจำแนกประเภท
พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้

 1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.1% – 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 3 % – 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)

parafina parafintad

พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 • พาราฟิน แว็กซ์แบบแผ่น (Slab form)
 • พาราฟิน แว็กซ์แบบเม็ด (Granule form)

กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์
พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

parafintang

พาราฟิน ฟิน มีบางส่วนที่สำคัญที่สุดมาจากการบูร ซึ่งทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิ และเปลวเพลิงที่จะเกิดแสงสว่างได้สูงมากที่สุดในบรรดา ของแข็ง และของเหลวที่ใช้ในการให้ความสว่างแก่มนุษย์ ซึ่งลำดับเบสเริ่มแรกมาจากไขปลาวาฬ จากนั้นจึงค่อยขยับมาเป็นชนิดอื่นๆในบรรดาไขสัตว์เลี้ยง แล้วค่อยมีการพยายามแปรรูปเป็นของเหลว เพื่อผสมอย่างอื่นเพิ่มเติมลงไป เนื่องจากเป็นของที่หายากมากชนิดนึง ในบรรดาปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตให้คงอยู่และพัฒนสต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาตามปรกติของเวลาการหมุนของโลกที่ก็ไม่ได้กลมได้มากอย่างที่เข้าใจกัน เพราะแรงเหวี่ยงโมเมนตัมการโย้ตัวในช่วงที่ก่อตัวจากของเหลวโดยความร้อนสูงๆ ดังนั้นโลกจึงลงพุงอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ในเกือบจะทุกประการละฉะนี้ ของพื้นฐานความจำเป็นของมนุษย์ที่ส่งต่อไปจึงจะทำให้ระบบนิเวศน์โลกยังอยู่ได้ แม้เพียงแต่ผีเสื้อเขียวมรกตหายไปจากระบบนิเวศน์ไทย ต่อไปก็จะไม่มีปูนขาว ปูนซีเมนต์ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้ว สำหรับการผลิตที่อยู่อาศัย สิ่งจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ อย่างเราๆท่านๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ และโลกหน้า

parafinteanse

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ของใช้ในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็น