ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ (ศูนย์ญี่ปุ่น)

11 กรกฏาคม 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ หรือ ในพื้นที่อำเภอจุนมักจะเรียกว่า “ศุนย์ญี่ปุ่น” เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งโดย ดร.มิซาบุโร ทานิกุจิ เป็นชาวญี่ปุ่น โดยได้มาก่อตั้งศูนย์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันมีสถานภาพเป็น “มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ” เป็นองค์กรเอกชนขนาดเล็ก ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการอนุญาตจัดตั้งจากทางราชการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2538 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 8 บ้านสักลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ จ.พะเยาเป็นศูนย์ในการทดลองและศึกษาการเกษตรไร่ นาสวนผสมระบบอินทรีย์ เพื่อสั่ งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป้าหมายสำคัญคือเยาวชนที่ มีใจรักอาชีพการเกษตร ทั้งยังอาชีพเสริมอื่ นๆ เพื่อความยั่ งยืนในการประกอบอาชีพเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

soonyepoonsuan

ศตวรรษที่ 21 ควรเป็นเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยเพื่อสิ่งแวดล้อม ข้อความข้างต้นคือความใฝ่ฝันของ ดร.มิซาบุโร ทานิกุจิผู้เชี่ ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ชาวญี่ปุ่น ผู้หอบความรู้จากแผ่นดินเกิดมายังผืนแผ่นดินไทย ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ หรือฟาร์มแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Farm) ที่ระดมทุนความช่วยเหลือของภรรยาตนเองที่ ญี่ปุ่นบวกกับควักกระเป๋าตัวเอง จนผ่านเวลากว่า 25 ปี ที่ลงแรงทดลองเกษตรไร่นาสวนผสมระบบอินทรีย์ มาเผยแพร่ให้เกษตรกรหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งยังรวบรวมผลผลิตในฟาร์มและจากเกษตรกรออกจัดจำหน่าย รายได้ที่กลับมาก็มิได้ไปไหนนำมาต่อยอดกิจการในฟาร์ม เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ฯ ที่รับนักเรียน นักศึกษาทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นมาเรียนรู้อาชีพเกษตรกรที่ฟาร์มแบบฟรีๆ

soonyepoonkotsoonyepoonpra

จวบจนวาระสุดท้ายชีวิตของท่านทานิกุจิ เมื่อปี 2554 ไม้ผลัดต่อไปจึงถูกส่งต่อ คุณขนิษฐาอคะทสึคะ ผู้ช่วยที่ร่วมงานในฟาร์มตั้งแต่เริ่มไม่เพียงแค่ เกษตรกรรมงานหลักของศูนย์ฯ ที่อยู่ในความดูแลเท่านั้นสังคมสงเคราะห์คือสิ่งที่ให้ความสำคัญอีกด้าน กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี รวมทั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาพวิถีไทยที่ถ่ายทอดการแปรรูปสมุนไพร ส่งเสริมอาชีพด้านสุขภาพตามภูมิปัญญาไทย พื้นที่จำหน่ายและบริการที่สร้างโอกาสหารายได้แก่ชาวบ้าน เพราะถือว่ากำไรคือการได้บริการสังคมหากวันนี้คืออนาคตของวันวานที่ท่านทานิกุจิไม่มีโอกาสได้เห็นภาพความฝันของตน ผลของความทุ่ มเทแรงกายและใจ แปรเปลี่ยน กระแสอาหารปลอดภัยกับอาชีพเกษตรอินทรีย์ค่อยงอกในสังคมไทย มีกลุ่ มคนที่ สานต่อเจตนารมณ์ให้ศตวรรษที่ 21 เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยเพื่ อสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่
1) ปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ และส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพแก่เยาวชน โดยเฉพาะอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริมในครัวเรือน
2) ดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
3) พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ จิตสำนึก และโลกทัศน์กว้างไกลต่อสังคมชนบท
4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

การดำเนินงาน นับจากการจดทะเบียน (พ.ศ.2538) มาจนถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี (พ.ศ.2538-2555) มูลนิธิฯ ได้สร้างผลงานสาธารณประโยชน์ ด้วยเงินมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท โดยเป็นเงินบริจาคจากมิตรสหายชาวญี่ปุ่น ที่เลื่อมใสในตัว ดร.มิซาบุโร ทานิกุจิ และครอบครัวท่าน เป็นส่วนใหญ่ และเงินอีกจำนวนหนึ่งมาจากผลผลิตในฟาร์มของมูลนิธิเป็นการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ หมูหลุม เผือก ข้าว พีชผักอินทรีย์ ผลไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
ศูนย์ญี่ปุ่นเป็นศูนย์ฯ ที่ดำเนินงานโดยเน้นที่จะส่งเสริมเกษตรกรรมธรรมชาติในพื้นที่อำเภอจุน และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่น ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ห่างไกลสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับทุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

soonyepoonplang soonyepoonpug soonyepoonhed

ภายในศูนย์ฯ มีการสาธิตและจำหน่ายสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรค การนวดแผนโบราณ ให้บริการสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

นวัตกรรมทางสังคม

  1. ศูนย์วิจัยและทดลองด้านเกษตรระบบอินทรีย์
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเยาวชน
  3. เป็นศูนย์กลางของการรับซื้อ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
  4. ทำโครงการสอนเกษตรและอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากการเกษตรแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านพวงพะยอม ตำบลหงษ์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยทำการเรียนการสอนทุกบ่ายวันศุกร์

สินค้าและบริการ

  1. จำหน่ายผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล อาทิ เผือกญี่ปุ่น กก.ละ 30-40 บาท มันเทศญี่ปุ่น กก.ละ 20 บาท ส่งขายในตลาดกรุงเทพฯ ส่วนหน้าฟาร์มจำหน่ายข้าว แตงกวา มะเขือ มะละกอ ขิง ลำไย กระท้อน เป็นต้น
  2. ศูนย์เรียนรู้สุขภาพวิถีไทยแหล่ งบริการด้านสุขภาพวิถีไทย อาทิ นวดแผนโบราณ อบสมุนไพร นวดสมุนไพร จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรราคากันเอง อาทิ น้ำมันนวด สบู่ แชมพูมะกรูด เป็นต้น

กิจการที่เป็นศูนย์วิจัยและทดลองด้านเกษตรระบบอินทรีย์ ซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านออร์แกนิคจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการรับซื้อ และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทำให้สินค้าของชาวบ้านสามารถมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น เกษตรกรเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะรายได้มากขึ้น และลดอันตรายต่อสุขภาพจากการเลิกใช้สารเคมีในการเกษตร

มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและการอาชีพ” (ทานิกุจิ) บ.สักลอใหม่ ม.๘ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา จัดตั้ง โดย..อาจารย์มิชซาบุโร ทานิกุจิ ชาวญี่ปุ่น เป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรกรรม ติดต่อ นายพีระพัฒน์ ศักดิ์รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ โทร.085-7061172 ตั้งอยู่พิกัด GPS ที่ N 19.50395 E 100.09037

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น