ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

8 กรกฏาคม 2556 ศาสตร์พระราชา 0

ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา จากพระราชดำริ ได้ดำเนินการสนอง พระราชดำริในเรื่องต่างๆ โดยเน้นการ ศึกษา ทดลอง และพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากพื้นที่พรุ เพื่อนำผลการ ศึกษา ทดลองที่ประสบผลสำเร็จไปขยายผล โดยมีเป้าหมายสุดท้ายของ การพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้ สามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน และพึ่งตนเองได้เป็นหลัก

ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนิน แปรประทับพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ทรงทราบถึงปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎรอันเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่พรุสภาพดินเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถปลูกพืชได้จึงมีพระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสรุปความว่า

“…ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนี้ ก็เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นหนักไปในทางค้นคว้าวิจัย
และบริการในชีวิตความเป็นอยู่แบบที่เป็นอยู่ในภาคใต้ หนักในทางดินที่เป็นพรุ ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะยังไม่ได้ศึกษาพอ และเกี่ยวข้องกับกรมกองหลายกรมกอง ซึ่งอาจจะยัง ไม่ปรองดองกันคือไม่เข้าใจ ก็มาวิจัยพร้อมกันที่เดียวกันก็จะได้มีความเข้าใจกันได้…” ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จพระราชดำเนิน แปรประทับพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ทรงเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ทรงทราบถึงปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎรอันเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่พรุสภาพดินเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถปลูกพืชได้จึงมีพระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสรุปความว่า

pikulthongnam

“…ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนี้ ก็เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นหนักไปในทางค้นคว้าวิจัย และบริการในชีวิตความเป็นอยู่แบบที่เป็นอยู่ในภาคใต้ หนักในทางดินที่เป็นพรุ ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะยังไม่ได้ศึกษาพอ และเกี่ยวข้องกับกรมกองหลายกรมกอง ซึ่งอาจจะยัง ไม่ปรองดองกันคือไม่เข้าใจ ก็มาวิจัยพร้อมกันที่เดียวกันก็จะได้มีความเข้าใจกันได้…”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนัก งาน กปร.) จึงมีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ” เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2525 ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ถนนสาย นราธิวาส-ตากใบ ห่างจากเมืองนราธิวาส 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1,740 ไร่

pikulthongway

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ

 1. ) สนองพระราชดำริ ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานในพื้นที่และในโอกาสที่มีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในวโรกาสอื่น ๆ
 2. ) ดำนเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาตามแนวพระราชดำริ พร้อมท้ังดำเนินการหาวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินการ
 3. ) ประสานงานการดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริระหว่งหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างบูรณาการ และครบถ้วน
 4. ) ถ่ายทอดกระบวนการองค์ความรู้ที่ได้รับจากกการศึกษา วิจัย ตามแนวพระราชดำริไปสู่งานขยายผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพื้นที่ และประชาชนอย่างยั่งยืน
 5. ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งจัดการเผยแพร่ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริทั้งด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย ค้นคว้า และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะเรื่องดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ การนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน สามารถยกระดับรายได้ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เป้าหมายให้สูงขึ้นในส่วนงานปศุสัตว์ได้ดำเนินการค้นคว้าวิจัยทั้งด้านพืชอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและการจัดการพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการปลูกพืชยืนต้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย ทดสอบ ดังนี้

pikulthongna

งานค้นคว้า วิจัย

 1. การศึกษากากปาล์มน้ำมันจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพื่อใช้ เป็นอาหารสัตว์ การใช้ในรูปอาหารผสมเสร็จที่มีระดับโปรตีนต่างกันเลี้ยงแพะเนื้อ
 2. ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของพืชตระกูลถั่วยืนต้น 5 ชนิด ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
 3. การใช้กระถินเป็นอาหารหยาบเลี้ยงแพะนม
 4. การศึกษาโภชนะที่ย่อยได้ของถั่วท่าพระสไตโลที่ระดับคุณภาพต่างกัน

งานสาธิตเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ในศูนย์ศึกษาฯ

 1. สาธิตการจัดการและใช้ประโยชน์แปลงหญ้าซิกแนลเลื้อยเลี้ยงแพะนม
 2. สาธิตเทคโนโลยีการจัดการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ดินเปรี้ยว
 3. สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม – สิงหาคม 2547 พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปรับตัวในสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยว สามารถให้ผลผลิตดีที่สุด ได้แก่ หญ้าอะตราตั้ม หญ้าพลิแคทูลั่ม และหญ้าซิกแนลเลื้อย ซึ่งดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกิจกรรมสาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สาธิตพันธุ์พืชดี มีระบบจัดการ เพื่อให้เกษตรกรที่มาดูงานภายในศูนย์ฯ นำไปเป็นแบบอย่าง ซึ่งดำเนินการที่งานปศุสัตว์ ในศูนย์การพัฒนาพิกุลทอง

pikulthongpay

pikulthongh

pikulthongpah
กิจกรรมการจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าซิกแนลเลื้อยเลี้ยงแพะนม สาธิตการเลี้ยงแพะนมจำนวน 5 ตัว จุดประสงค์เพื่อสาธิตระบบการผลิต การจัดการ การแปรสภาพ การเก็บรักษาและกสนใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเกษตรกรที่มาชมงานในศูนย์ศึกษาฯ มีความสนใจที่จะเอาไปเป็นแบบอย่าง

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในศูนย์ฯ ประกอบด้วย

 1. ศึกษาและพัฒนาดินอินทรียวัตถุ รวมทั้งดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่พรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุด
 2. ทดลองวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการปลูกป่าไม้ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พรุ เพื่อให้ทราบแนวทางสำหรับพัฒนาพื้นที่พรุอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สาธิตและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่างๆ
 4. ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปหัตถกรรมที่ทำจากวัสดุพื้นเมืองให้กับราษฎรในหมู่บ้านบริวารที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้ใช้อุปโภคได้ภายในครัวเรือนและเหลือขายเป็นสินค้า
 5. นำผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแห่งอื่นๆ ต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
95 หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์ : 0-7363-1033, 0-7363-1038
โทรสาร : 0-7363-1034
อีเมลล์ : cpt_1@ldd.go.th

pikulthongmap

ป้ายคำ : , ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น