ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

2 มิถุนายน 2559 แหล่งเรียนรู้ 0

ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีความชำนาญด้าน การปลูกผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ จำหน่ายให้แก่กลุ่ม ผู้รักสุขภาพ โดยเฉพาะขายให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีฐานให้ความรู้อีกหลายฐานความรู้ ได้แก่ การเผาถ่าน ได้น้ำส้มควันไม้ การทำแชมพู ภายใต้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพาะถั่วงอก ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

kookhunnathamskookhunnathama

ภายใต้การนำ โดยนายภาณุ พิทักษ์เผ่า และมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มมากกว่า 2000 คน
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ. สงขลา

kookhunnathamp

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น