สืบศักดิ์ จินดาพล ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

นายสืบศักดิ์ ได้เริ่มดำเนินงานด้านการเกษตรตั้งแต่เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยรับกิจการต่อจากบิดาของตนซึ่งดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนป่า สวนผลไม้ผสมผสาน เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูบ้าน-หมูป่า การเลี้ยงวัว-เลี้ยงควาย โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษากลับมาพัฒนาในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เริ่มจากการสร้างงานให้แก่คน ในท้องถิ่นในรูปแบบของการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรักษาคุณภาพควบคู่ไปกับการผลิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายสืบศักดิ์ เป็นผู้อุทิศเวลาส่วนใหญ่ไปช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเป็นประจำ เป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นในเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชน รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการขาดรายได้เมื่อถึงฤดูที่ราคาผลผลิตตกต่ำ ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และยังได้พัฒนากลุ่มเกษตรกรทำสวนให้มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพทำให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง

serbsakjindapon

ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์
นายสืบศักดิ์ มีแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งในด้านเกษตรกรรมและด้านการประมง จึงศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการถูกเอารัด เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ทั้งในเรื่องของการรับซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าทุน การกดราคาจากผลผลิตที่ขาดคุณภาพ โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือดูแลตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างอำนาจต่อรองในการจัดจำหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาสูง ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิกในชุมชนและยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลในรูปแบบที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่ว จังหวัดพังงา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำสวนยางพารา และมักประสบปัญหาการผลิตยางพาราขาดคุณภาพ เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญและขาดจิตสำนึกการผลิตยางคุณภาพดี แต่ได้มีการนำระบบสหกรณ์เข้ามาช่วย จนสามารถผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวได้อย่างสำเร็จ โดยมี สืบศักดิ์ จินดาพล เป็นแกนนำหลัก

สืบศักดิ์ จินดาพล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ได้เริ่มดำเนินงานด้านการเกษตรตั้งแต่ปี 2526 ทั้งทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนป่า สวนผลไม้ผสมผสาน เลี้ยงไก่ และเริ่มทำงานให้กับชุมชน โดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี 2529 -2549 จากนั้นขยับขึ้นเป็นกำนันตำบลโคกกลอย ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และด้วยความเสียสละทุ่มเท กาย ใจ และทุนทรัพย์ ในการช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดมา จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทอง เมื่อปี 2553

นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรให้ดำเนินงานบริหารกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ในตำแหน่งประธานเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่น จากตัวแทนสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอตะกั่วทุ่ง และยังเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงภูมิปัญญา จึงได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2558 โดยได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

เมื่อปี 2556 สืบศักดิ์ จินดาพล ได้รณรงค์ให้เกษตรกรในตำบลโคกกลอยเห็นความสำคัญ มีความรับผิดชอบ และสร้างจิตสำนึกการผลิตยางที่มีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลิตยางพาราแบบยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายให้สมาชิกผลิตยางคุณภาพด้วยการสร้างแรงจูงใจ คือ หากสมาชิกผลิตยางพารามีคุณภาพ สวย เป็นยางแก้ว จะได้ราคาสูง แต่ถ้ายางไม่สวย ด้อยคุณภาพจะถูกนำมาคัดเกรด ราคาเป็นไปตามเกรดยาง พร้อมนำหลักการบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตยางพารา คือ รวมกันซื้อ และรวมกันขาย

serbsakjindapols
การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอยในรูปแบบของสหกรณ์ สืบศักดิ์ จินดาพล ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการรวบรวมยางพาราแบบกงสี มีการเปิดซองประมูลหาผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุด โดยประกาศราคาที่รับการประมูลไว้อย่างชัดเจนทุกวัน ณ หน้าที่ทำการของกลุ่มฯ และแจ้งให้สมาชิกได้ทราบผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น LINE และ Facebook ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในการขายยางพาราเพิ่มขึ้นจำหน่ายยางพาราได้ราคาสูงเป็นอันดับ 1 ของสถาบันเกษตรกรที่มีการรวบรวมยางพาราในจังหวัดพังงา สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกได้เป็นจำนวนสูงสุดอันดับ 2 ของจังหวัดพังงา พร้อมให้ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพยางพาราจนได้ผลผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างจิตสำนึกรักการออมให้แก่เกษตรกรโดยการจ่ายเงินค่าผลผลิตยางพาราผ่านทางระบบธนาคาร ทำให้เกษตรกรมีเงินออมอยู่ในบัญชีจนในบางครั้งเกษตรกรไม่อยากถอนเงินจากบัญชีเมื่อเห็นจำนวนเงินอยู่ในบัญชี กลายเป็นการออมเงินอย่างถาวร
รวมทั้งพัฒนาความรู้การติดตายางให้เกษตรกรและเยาวชนจนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ด้านการเกษตร ปลูกจิตสำนึกรักษ์น้ำ รักษ์ป่า อนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่คนในชุมชน รักษาแหล่งน้ำใช้สอยใน การเกษตรกรของชุมชนไว้รักษาสภาพแวดล้อมโดยการปลูกป่าในที่ดินทำกินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเป็นแบบอย่างในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายพันธุ์ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความหลากหลายตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกกลอย

สืบศักดิ์ จินดาพล ช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยการเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย มาเป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 242 คน ทุนดำเนินงาน 3,850,320.97 บาท สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่สร้างหนี้สินให้แก่สมาชิก บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
serbsakjindapolp

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวบรวมผลผลิตด้วยวิธีการที่ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยแฝงวิธีการสร้างจิตสำนึกการเก็บออมแก่เกษตรกร พัฒนาประสิทธิภาพและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตยางพาราให้แก่เกษตรกรซึ่งช่วยแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำและด้อยคุณภาพ เป็นแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบผสมผสาน สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และใช้พื้นที่เกษตรกรรมของตนให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

นายสืบศักดิ์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับความเชื่อถือ เคารพ ศรัทธาจากเกษตรกรในตำบลโคกกลอยและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน จนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทำการถ่ายทอดขยายผลงานผ่านการบรรยาย แนะนำให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ การรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดและขยายผลงาน สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิก มีการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มโดยสอนวิธีการบริหารจัดการให้กับลูกหลานของสมาชิกในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายและองค์กรในการเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงาน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ และงานวิจัย

ที่อยู่ 14/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 076-581-190
โทรศัพท์มือถือ 081-270-6969

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น