สุขุม ทองขุนดำ ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ พัทลุง

สุขุม ทองขุนดำ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโงกน้ำ ผู้นำแห่งปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เล่าให้ฟังถึงอดีตของบ้านโงกน้ำที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ และยังล้าหลังทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพสวนยาง ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง

หลังจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำเรื่องการออมทรัพย์ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโงกน้ำขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดสรรปันผล และเป็นสวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย

นอกจากการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่ทั้งไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์แล้ว

sukoomtkdo

ลุงสุขุมยังสอนให้ชาวบ้านรู้จักนำวัตถุดิบที่เหลือใช้ในท้องถิ่นอย่างมูลสัตว์ มาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน เป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการนำมูลสุกรมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพแจกจ่ายให้คน ในชุมชนได้ใช้โดยไม่ต้องซื้อแก๊สอีกด้วย

อยากให้ทุกคนรู้จักตนเองรู้จักผลกระทบจากสภาพแวดล้อมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นหนี้สินต่อไป โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

sukoomtkds

หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านโงกน้ำ เปิดฝึกอบรม ประกอบด้วย

การบริหารการจัดการกลุ่มออมทรัพย์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การทำปุ๋ยน้ำอีเอ็ม ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรจะมีทั้งการศึกษาดูงานและการฝึกภาคปฏิบัติ

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโงกน้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด ไร่นาสวนผสม เกษตรกรรมยั่งยืน และการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก หลักสูตร การทำการเกษตรและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สำหรับเกษตรกรทั่วไปประกอบด้วย แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการรวมกลุ่ม การเลี้ยงปลาปลูกผักกินเอง การทำปลาดุกร้า การทำบัญชีครัวเรือน การทำปุ๋ยน้ำ การทำน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน สมุนไพรพื้นบ้าน การเลี้ยงกบคอนโด การทำการเกษตรแบบยั่งยืน การทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ การขยายพันธุ์พืช และการทำสบู่เหลว หลักสูตร การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมืออาชีพ สำหรับเกษตรกรอาสา ประกอบด้วย การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินชีวิตตามปรัชญา หลังฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพน้ำ 7 สูตร การทำปุ๋ยชีวภาพแห้ง การทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การทำบัญชีครัวเรือน การเขียนแผนการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เทคนิคการเป็นผู้นำ และวิทยากรเพื่อเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

sukoomtkd

เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ หมู่ 8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โทรศัพท์ 0-7463-1616 หรือ 08-9297-0859

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น