สุพรรณ เมธสาร ทำนาลอยน้ำแบบอินทรีย์

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายแทบทุกพื้นที่ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ต้องเรียนรู้การประยุกต์และปรับตัวให้อยู่ต่อไปได้ เมื่อผืนดินกำลังที่เคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกถูกแทนที่ด้วยผืนน้ำทำให้ ประเทศไทยต้องสูญเสียความเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกให้ประเทศเพื่อนบ้านไป และที่สำคัญความต้องการภายในประเทศก็ไม่ได้ลดลง ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะอาหารไม่เพียงพอ

การปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญา ที่นายสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้ สามารถทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก ดำรงชีวิตได้ในภาวะน้ำท่วม

สุพรรณเล่าว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกในแม่น้ำ เพราะเห็นว่าในแม่น้ำลำคลองมักมีผักตบชวาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงว่าในแม่น้ำมีธาตุอาหารแพลงตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืช จึงได้เริ่มทดลองปลูกข้าวในน้ำ ซึ่งปรากฎว่าได้ผลผลิตจริงประมาณ 20-25 รวงต่อต้น อีกทั้งยังประหยัดต้นทุน เพราะเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำ จากการคำนวณพบว่า หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต เฉลี่ย 70 ถังต่อไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาตอซังข้าวและลดการใช้สารเคมีต่างๆ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้

suphannaloynam

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการปลูกข้าวลอยน้ำ ประกอบไปด้วย กระถางพลาสติกสำหรับปลูก ดินเลน เศษวัชพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ ลำไม้ไผ่สำหรับทำหลัก และเชือกฟาง โดยวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในแปลงเพาะเหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยมเพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆ ที่จะปลูกข้าวลอยน้ำ นำกระถางปลูกใส่เศษวัชพืชและป้ายดินเลนให้เต็ม จากนั้นนำต้นกล้าข้าวที่มีอายุ 10-15 วันมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 1 กล้าต่อกระถาง นำกระถางเพาะกล้าใส่ในช่องของแพไม้ไผ่ แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ใช้เชือกผูกแพไม้ไผ่กับลำไม้ไผ่ที่ปักหลักไว้ในแม่น้ำ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำไม่ให้ไหลไปที่อื่น

การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนาและอยู่ใกล้แม่น้ำ ผลผลิตข้าวที่ได้ก็ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายอีกด้วย

suphanna

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

 1. ผักตบชวา พืชลอยน้ำ
 2. กระฐางพลาสติกสำหรับปลูก
 3. ดินเลนสำหรับปลูก
 4. เมล็ดพันธุ์ข้าว
 5. ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ
 6. เชือกฟาง

วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ

 1. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเพาะในแปลงเพาะ เหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป
 2. นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยม เพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆจะปลูกข้าวลอยน้ำ
 3. นำผักตบชวา พืชลอยน้ำใส่กระถางพลาสติก แต่ให้อุ้มน้ำไว้ได้
 4. นำกระถางปลูกใส่ดินเลนให้เต็ม
 5. เมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 15 วันจึงแยกกล้ามาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 4-5 กอต่อกระถาง
 6. นำกระถางเพาะกล้าใส่ในแพ แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ในกรอบไม้ไผ่ที่เตรียมไว้
 7. ใช้เชือกผูกแพไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำ ไม่ให้ไหลไปที่อื่น

การดูแลและการใส่ปุ๋ย
คุณสุพรรณเน้นให้เกษตรกรที่ ทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบำรุงข้าว ช่วงที่ข้าวมีอายุ 30และ 55 วัน หลังการปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 กำมือ/กระถาง / ครั้ง หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่น วิธีนี้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรื่องน้ำเลย เพราะข้าวจะได้รับน้ำตลอดในช่วง ระยะเวลาการปลูก
ด้านการดูแลและการใส่ปุ๋ย สุพรรณเน้นให้เกษตรกรทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้ปลาในแม่น้ำกำจัดแมลง โดยใช้วิธีเหยียบหัวแพไม้ไผ่ให้แพไม้ไผ่ที่ปลูกข้าวจมลงไปในน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ปลามากินแมลง ส่วนการใส่ปุ๋ยแทบไม่จำเป็นเลย เพราะในน้ำมีแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับต้นข้าวมากพออยู่แล้ว ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์ เพราะทดลองปลูกมาแล้วหลากหลาย แม้กระทั่งข้าวหอมมะลิก็สามารถปลูกได้ผลดี พันธุ์อื่นๆ ไม่น่าจะมีปัญหา
suphannamenam

ประโยชน์ผลผลิตที่ได้
วิธีการปลูกข้าวแบบลอยน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิงและตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำไปเลย จากการคำนวณของคุณสุพรรณ หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ ผลผลิตที่ได้รับ เฉลี่ย 70 ถัง /ไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาและลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ลดต้นทุนได้มากวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้ คุณสุพรรณได้เตรียมการขยายผล เรื่องการปลูกข้าวบนน้ำ โดยจะใช้ผักตบชวาเป็นฐานซึ่งจะนำมาเผยแพร่ในครั้งต่อไป

นายสุพรรณ เป็นเกษตกรตัวอย่างอีกคนหนึ่ง ที่ไม่หยุดนิ่งในการที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ส่งผลให้มีความรู้หลายด้าน และยังมีการทดลองปลูกผักสวนครัวลอยน้ำหลากหลายชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น ซึ่งการปลูกข้าวลอยน้ำเป็นหนึ่งในวิทยาทานที่ สุพรรณ เมธสาร เต็มใจบอกต่อ ให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดความรู้โดยไม่มีข้อหวงห้ามหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

สนใจศึกษาเรียนรู้และดูงานการปลูกข้าวลอยน้ำ ติดต่อได้ที่ นายสุพรรณ เมธสาร บ้านเลขที่ 130 ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 087-097-7865

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ปราชญ์ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น