หญ้าขจรจบ หญ้าคอมมิวนิสต์

4 กันยายน 2558 ไม้พุ่มเตี้ย 0

วัชพืชที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ อายุหลายปี ลำต้นตั้งสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกแขนงเป็นจำนวนมากโดยการแตกออกจากข้อบริเวณส่วนโคนขอลำต้น บางกิ่งอาจเอนราบไปสัมผัสกับพื้นดินและแตกยอดขึ้นมาใหม่ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแคบเรียวยาว 10-35 ซม. บนแผ่นใบอาจมีขนหรือไม่มี ส่วนโคนของแผ่นใบแผ่ออกเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อชนิดสไปค์ ความยาวช่อดอกประมาณ 10-20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 1 ซม. ช่อดอกจะแทงออกมาตามซอกใบแลปลายยอด ช่อดอกตั้งประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก มีสีม่วง มีลักษณะเป็นขนแต่ไม่ฟูมาก พบขึ้นทั่วไปบริเวณริมถนน ในสวน ในไร่ และบริเวณสวนป่า ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด

yakajonjobkae

หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าคอมมิวนิสต์
Pennisetum pedicellatum Trin.
หญ้าขจรจบดอกใหญ่ เป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอใหญ่ อายุข้ามปี(perennial)

  • ลำต้นตั้งตรงสูง 1 -2 เมตร หรือบางครั้งอาจสูงกว่านี้ เมื่อแก่ลำต้นจะแข็งเป็นเนื้อไม้ มีข้อเด่นชัด แตกแขนงมาก ออกตามข้อด้านล่างใกล้โคนต้น บางครั้งกิ่งอาจนอนราบไปกับพื้น แล้วแตกรากหยั่งดินและแตกยอดขึ้นมาใหม่ รากหยั่งดินไม่ลึก
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกัน แผ่นใบยาว 10-25 ซม. กว้าง 5-10 มม. ใบรียาว ปลายแหลมมีขนทั้งด้านท้องใบและหลังใบ โคนใบจะแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ที่รอยต่อระหว่างแผ่นใบกับกาบใบจะมีขน (ligule) ซึ่งฐานติดกัน และใกล้ๆ โคนใบจะมีขนยาวสีขาวประปรายมองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า
  • ดอก ออกเป็นช่อ (panicle) ออกตามซอกใบ และปลาย กิ่ง ช่อดอกตั้งบนก้านช่อยาว ช่อดอกยาว 10-12 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.7 ซม. ประกอบด้วยช่อดอกย่อย (spikelet) จำนวนมากเกาะแน่นอยู่ ฟูคล้ายขนสัตว์ ช่อดอกย่อยมีขนสีขาวปลายสีม่วง ช่อดอกที่เริ่มบานจะมีสีม่วง และเปลี่ยนเป็นสีฟางหรือสีนํ้าตาลอ่อนเมื่อแก่

yakajonjobbai yakajonjobton yakajonjobdok

หญ้าขจรจบดอกใหญ่เป็นพืชทนแล้งที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด พบตามริมทาง สองข้างถนน สวนป่า ไม่ปรากฎบนพื้นที่เพาะปลูกมากนัก

หญ้าขจรจบดอกเล็ก
Pennisetum polystachyon (L.) Schult.
หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าคอมมิวนิสต์
หญ้าขจรจบดอกเล็กเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอใหญ่ อายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perennial)

  • ลำต้นตั้งตรง สูง 1-2 เมตร แตกแขนงมาก ออกตามข้อด้านล่างใกล้โคนต้น บางครั้งกิ่งอาจนอนราบไปกับพื้น แล้วแตกรากหยั่งดินและแตกยอดขึ้นมาใหม่ รากหยั่งดินไม่ลึก มีข้อเด่นชัด
  • ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบเรียวยาว มีขนหรือเรียบ ยาว 10-35 ซม. กว้าง 5-10 มม. โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น
  • ดอก ออกเป็นช่อ (spike) อัดแน่น ช่อดอกยาว 12-18 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งบนก้านยาว ประกอบด้วยดอกย่อยสีม่วงเป็นจำนวนมาก ลักษณะเป็นขนไม่ฟูนัก

yakajonjobkor yakajonjobdoks yakajonjobs

หญ้าขจรจบดอกเล็ก เป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด พบตามริมทาง และสวนป่าทั่วไป
หญ้าขจรจบชนิดนี้ พบในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ น้อยกว่า P. pedicellatum มาก พบขึ้นปะปนกันเป็นบางครั้ง ลักษณะการแตกกอรูปทรงต้น ใบคล้ายคลึงกันมาก รวมทั้งความสูงด้วย แต่ที่พอสังเกตได้ก็คือ ปุยดอกของ P. polystachyon นี้เรียวเล็กกว่า และช่อดอกย่อยไม่ฟูพองกลมออกมา

 

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ใช้เป็นอาหารสัตว์

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น