หญ้าขน หญ้าอาหารสัตว์

22 เมษายน 2559 ไม้พุ่มเตี้ย 0

หญ้าขนเป็นพืชในวงศ์หญ้า เป็นพืชหลายฤดู แพร่กระจายด้วยเมล็ด และการแตกไหล ออกรากตามข้อ สูงประมาณ 2 เมตร ใบมีขน ยาว 10 – 30ซม. และกว้าง 1 -1.5 ซม. บริเวณข้อมีขน ดอกเป็นดอกช่อ ยาว 10 – 20 ซม. ออกดอกตลอดปี ชอบดินที่ระบายน้ำได้ไม่ดี พบตามบริเวณที่นาและน้ำท่วมขัง พบได้ทั่วประเทศไทย

yakonplang

ลักษณะทั่วไป

  • ลำต้น หญ้าขนเป็นไม้ล้มลุกหลายปี ลำต้นทอดนอนยาวได้ถึง 6 เมตร และปลายชูสูงขึ้นได้ถึง 2 เมตร แตกกิ่งและออก รากบริเวณโคนต้น ปล้องเรียบ ข้อป่อง
  • ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบกว้าง 0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบมีขนสาก ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขน กาบใบมีขนและมีมากที่รอบข้อ ขอบกาบมีโคนเป็นปุ่ม ลิ้นใบเป็นเยื่อสั้นที่ปลายเป็นแถบขน ขนยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร
  • ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 20-60 เซนติเมตร มีช่อแขนง 8-20 ช่อ ออกดอกสลับบนแกนกลางช่อดอก ช่อดอกย่อยออกเป็นคู่ มีก้านยาวไม่เท่ากัน ยาว 0.6-2 มิลลิเมตร ที่ก้านมีขนยาวสีขาว 3-4 เส้น ช่อดอกย่อยรูปไข่หรือรูปรี ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร กาบล่างรูปไข่ ยาว 1 ใน 3 ของความยาวของช่อดอกย่อย เนื้อบางมีเส้นตามยาว 1 เส้น กาบบนรูปไข่กลับ หรือรูปรี กว้างประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร ปลายแหลมสีม่วง มีเส้นตามยาว 5 เส้น ดอกย่อยมี 2 ดอก ดอกล่างเป็นดอกเพศผู้ กาบรูปไข่ กาบล่างกว้าง 1-1.3 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร มีเส้นตามยาว 5 เส้นกาบบนกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เนื้อบาง ขอบ 2 ข้างพับหุ้มตัวดอก กลีบเกล็ด 2 อัน
  • เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กาบรูปรี ปลายมน เนื้อหนา กาบล่างยาวประมาณ 2.4 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอมเหลือง ขอบพับเข้า กาบบนคล้ายกาบล่าง กลีบเกล็ด 2 อัน เกสรเพศผู้ 3 อัน ออวุล 1 เม็ด ก้าน
  • ยอดเกสรเพศเมีย มี 2 เสน ยอดเกสรตัวเมียขนยาวนุ่มเป็นพู่ สีม่วงเข้ม
  • ผล ผลแบบผลแห้ง
  • เมล็ด ติด รูปรี ส่วนใหญ่มักไม่สมบูรณ์

yakonbaiyakonsuan yakonton

กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทั่วทุกภาค เป็นวัชพืชที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะทั้งในสภาพน้ำจืดและน้ำกร่อย แต่ก็สามารถเติบโตได้ดีในที่ดอนด้วย ออกดอกมากตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในต่างประเทศพบในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อน ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

yakontor yakonnor yakonkla

หญ้ามอริชัสหรือหญ้าขน (Brachiaria mutica ) มีถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา และอเมริกาใต้ นาย R.J. Jones เป็นผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นแบบกึ่งเลื้อย ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ลำดับทอดขนานกับพื้นดิน มีรากขึ้นตามข้อ มีระบบรากเป็นรากฝอย และตื้น ไม่ติดเมล็ดขยายพันธุ์ด้วยเหง้า และลำต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงในที่มีปริมารน้ำฝนตลอดปีมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังใช้ระยะปลูก 50 x 50 ซม. อาจปลูกโดยหว่านท่อนพันธุ์แล้วไถกลบหรือปลูกแบบปักดำข้าว หญ้าขนเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวโดยไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิต 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,370 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อใส่ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ แต่ถ้าปลูกในดินทรายและไม่มีการใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตเพียง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรีย 140 กิโลกรัมต่อไร่ จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,665 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 7.2 เปอร์เซ็นต์

yakontad

ประโยชน์ : เป็นอาหารสัตว์ พวกโค กระบือ กระต่าย สุกร เป็นต้น

ป้ายคำ : ,

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ไม้พุ่มเตี้ย

แสดงความคิดเห็น