เครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3 พฤศจิกายน 2557 แหล่งเรียนรู้ 0

เกษตรธรรมชาติ เป็นระบบเกษตรที่คำนึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมมีหลายแนวคิดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่นแนวความคิดของท่านมาซาโนบุ ฟูกูโอก แนวคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซของท่านโมกิจิ โอกาดะและแนวคิดเกษตรธรรมชาติฃเกาหลีของอ. ฮาน คิว โช โดยส่วนใหญ่แนวคิดของเกษตรธรรมชาติจะมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือการไม่ไถพรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่กำจัดวัชพืชใช้การคลุมดินใช้พลังจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับดินเป็นอันดับแรกด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร และผู้บริโภคสามารถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพถือได้ว่าเป็นระบบเกษตรที่มีความยั่งยืนมั่นคงแนวทางของเกษตรธรรมชาติเป็นแนวทางที่จะทำให้ดินเป็นดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์เป็นดินที่มีชีวิตสามารถเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นพืช ไร่-นาพืชผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและเป็นแนวทางการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตรทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

kasettamneardean kasettamnearimo kasettamnearbook kasettamnearngan kasettamnearob

เครือข่ายเกษตรธรรมชาติภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงาน : 63 หมู่ 4 อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม (ห้อง 107) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290
ติดต่อ 053-873493, 053-873490 ต่อ117 มือถือ 081-9802250
เปิดทำการใน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
อีเมล maejonaturalcenter@gmail.com
http://www.maejonaturalfarming.org/

kasettamnearmap

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด แหล่งเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น