โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดําริ

4 กรกฏาคม 2558 ศาสตร์พระราชา 0

ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมสมาชิกศูนย์/โครงการส่งเสริมศิลปาชีพและราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม ของทุกปีที่ผ่านมานั้น พระองค์ทรงพบว่ายังมีราษฎรจํานวนมากที่ยังขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดํารงชีวิตประสบปัญหาความยากจนขาดแคลนที่ดินทํากินปัญหาสําคัญที่พระองค์ทรงเป็นห่วงและเน้นย้ำอยู่เสมอ ได้แก่เรื่อง ป่า น้ำ และการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรที่สําคัญคือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพ รวมถึงการให้การสนับสนุนปัจจัยผลิตในบางส่วน ตลอดจน ติดตามให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด พระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดําริให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงได้มีอาหารบริโภคตลอดปีอีกทั้งยังทําให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทํา มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทํางานยังต่างถิ่นโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั้นจะมีวัตถุประสงค์หลักๆ ๔ ประการ คือ

 • เป็นแหล่งจ้างงานของราษฎรที่ยากจน ไม่มีงานทํา
 • เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษให้แก่ชุมชนนั้นๆ และในพื้นที่ใกล้เคียง
 • เป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในด้านการเกษตร เป็นการเรียนรู้แบบ Leanning by doing หรือ การให้ความรู้แก่ราษฎรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแหล่งสาธิต เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมแก่ผู้เยี่ยมชมและผู้สนใจทั่วไป

farmtypaj farmtynam farmtykai

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้

 • ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทรายทอง ต.ปทุมวาปีอ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 • ๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์อ.เจริญศิลป์จ.สกลนคร
 • ๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองหมากเฒ่า บ.นาคํา ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
 • ๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกระเจา ต.ลําดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • ๕. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

และในวโรกาสที่พระองค์ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานั้น ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้กองทัพภาคที่๒ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดําริเพิ่มเติมอีกจํานวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

 • ๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
 • ๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสายน้ำผึ้ง ต.บ้านจันทน์อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
 • ๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านวังกะเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 • ๔. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองปลาค้อเฒ่า ต.กุตาไก้อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 • ๕. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านท่าแร่ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.นครพนม
 • ๖. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 • ๗. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกําพี้ต.กําพี้อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • ๘. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.คําตากล้า อ.คําตากล้า จ.สกลนคร
 • ๙. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.นาแต้อ.คําตากล้า จ.สกลนคร
 • ๑๐. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.แพดวังชมภูอ.คําตากล้า จ.สกลนคร
 • ๑๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต.หนองบัวสิม อ.คําตากล้า จ.สกลนคร
 • ๑๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

farmtys farmtya

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดําริต่างๆ อีกจํานวนมากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ์ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข พอเพียงตามอัตภาพก่อให้เกิดความมั่นคงผาสุกแก่ชุมชนนั้นๆ และแก่แผ่นดิน สืบไป…..

ป้ายคำ :

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมวด ศาสตร์พระราชา

แสดงความคิดเห็น